Меню сайта

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

аналізувати фінансово-господарську діяльність поряд з іншими економічними службами.

Основним документом, що регулює відносини працівників із підприємством є посадові інструкції, що розробляються спеціалізованими органами та регулюють права та обов’язки працівників підприємства, що розподіляються відповідно до специфічності та обсягу робіт, які покладено на відповідну посаду.

Фінансову роботу на підприємстві здійснює бухгалтер. Його функціональними обов’язками є (додаток 8):

. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в установі на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи.

. Складає баланс установи (основні засоби та інші позаоборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати).

. Організує та контролює складання розрахунків щодо використання власних коштів в установах, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.

. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплату праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

. Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

. Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисциплін, кошторисів доходів і витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

. Бере участь у роботі з удосконалення планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

. Повідомляє керівнику установи про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії, структурних підрозділів з обов’язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

. Керує працівниками бухгалтерії установи.

. Встановлює службові обов’язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

. Розробляє і складає наказ про облікову політику установи.

Для виконання своїх функцій щодо управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансова служба підприємства виконує необхідні розрахунки і на їх основі вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо ефективного розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими підрозділами та функціональними службами.

Діяльність підприємства передбачає участь його у широкому колі фінансових відносин. Фінансові відносини - відносини, що виникають між суб’єктами з приводу формування та ефективного використання фінансових ресурсів.

Об’єктом фінансових відносин можуть виступати: вартість виготовленої продукції, робіт чи наданих послуг, виручка, відшкодування витрат, прибуток, що формується, а також всі грошові надходження та нагромадження підприємства. Всі ці елементи можна об’єднати поняттям фінансові ресурси.

Суб’єктами фінансових ресурсів виступають: держава, саме підприємство, його робітники та службовці, власники та акціонери, інвестори, фінансово-кредитні установи, інші підприємства та контрагенти. Всі фінансові відносини відповідно можна згрупувати на зовнішні та внутрішні.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...