Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства

Зовнішнє фінансування - це кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства. До них належать:

) кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку:

продаж акцій, облігацій;

кредит;

операції з валютою та дорогоцінними металами;

проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів;

) кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу:

державні бюджетні субсидії;

страхові відшкодування;

фінансові ресурси, що поступають від галузевих структур, асоціацій, концернів.

У деяких випадках в момент виникнення зобов’язання його сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі зобов’язання називають забезпеченнями наступних витрат та платежів.

Довгострокові зобов’язання включають до свого складу: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; інші довгострокові зобов’язання.

До поточних зобов’язань звичайно належать:

заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;

кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам за отримані від них товари, роботи, послуги;

заборгованість з оплати праці;

заборгованість зі страхування;

авансові платежі замовників;

короткострокові кредити банку;

нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо.

Величина власного капіталу підприємства залежить від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. При цьому важливу роль відіграє організаційно правова форма ведення діяльності.

Власний капітал підприємства характеризується різноманіттям форм і систематизується по цілому ряду категорій (рис 3.1).

Рис. 3.1 - Систематизація складових власного капіталу

Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Статутний (номінальний) капітал - сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами. У відповідній статті балансу наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Статутний капітал ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» становить 28685 тис. грн. Необхідно відмітити стабільність даної суми протягом багатьох років. Особливістю формування статутного капіталу підприємства як товариства з обмеженою відповідальністю є формування його із пайових внесків.

Сума статутного капіталу визначає участь кожного із засновників і є критерієм визначення частини суми прибутку, яку кожний з них отримує при розподілі. Початковий розмір статутного капіталу фіксується в статуті або установчому договорі, які в обов’язковому порядку подаються до органів виконавчої влади під час державної реєстрації. При цьому контрольні органи при взаємовідносинах з підприємством постійно слідкують за розміром його статутного капіталу і за тим, щоб він був відповідним оплачений.

Початковий розмір статутного капіталу розраховується виходячи з кошторисної вартості будівництва, з вартості необхідного технічного устаткування, з розміром мінімальних запасів сировини і матеріалів, планового розміру витрат майбутніх періодів.

Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць i за вартістю відповідати даним фінансової звітності, зокрема Балансу.

Згідно Статуту (додаток 1), обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням Зборів учасників. Зменшення статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю може здійснюватись двома основними способами:

в результаті виходу одного або кількох учасників зі складу товариства;

на основі зменшення частки у статутному капіталі всіх чи окремих учасників.

Основними цілями зменшення власного капіталу підприємств є:

згортання діяльності підприємства;

підвищення ринкового курсу корпоративних прав;

концентрація капіталу в руках активних власників;

вирішення конфліктів між власниками.

Збільшення статутного капіталу може відбутися за рахунок:

приєднання до нього чистого прибутку;

за рахунок введення в дію об’єктів капітальних вкладень, децентралізованих джерел фінансування;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...