Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства

Здійснений вище аналіз показників оборотності ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки дає можливість зробити такі висновки. Тривалість обороту капіталу зменшилась із 1759 днів у 2010 році до 936 днів у 2011, що спричинило підвищення віддачі капіталу на 0,18 грн., це означає збільшення виробництва продукції від використання 1 грн. капіталу на 0,39 грн. Позитивним є зменшення показника завантаження капіталу на 2,284 грн., що означає зменшення затрат капіталу для виробництва 1 грн. продукції на 2,28 грн.

Далі проаналізуємо динаміку показників, що характеризують структуру капіталу, використовуючи додатки 10, 11.

Таблиця 3.4 - Динаміка показників, що характеризують структуру капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення(+,-)

1

2

3

4

Індекс іммобілізованих активів

0,583

0,469

-0,114

Коефіцієнт структури довгострокового позиченого капіталу

-

-

-

Коефіцієнт довгострокового залучення позиченого капіталу

-

-

-

Коефіцієнт структури позиченого капіталу

-

-

-

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов’язань

-

-

-

Проаналізувавши показники, що характеризують структуру капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки, слід відмітити, що індекс іммобілізованих активів має тенденцію до спадання. Його значення зменшилось на 0,114 і становить у 2011 році 0,469, що означає зменшення частки необоротних активів, що припадають на 1 грн. власного капіталу підприємства. Можна зробити висновки, що капітал ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» значно зріс у 201 році, що є позитивно, оскільки спостерігаються активніші внутрішні інвестиції. Проте аналізуючи динаміку структури капіталу, бачимо, що капітал збільшився за рахунок позикових коштів. Аналізуючи показники ефективності використання капіталу, бачимо, що капітал у звітному періодів почав використовуватися ефективніше. Спостерігається позитивна тенденція показників оборотності капіталу, віддача капіталу збільшилась, тривалість обороту значно знизилась. Підприємство дещо залежить від зовнішніх джерел фінансування. Позитивним є значне збільшення рентабельності власного капіталу на 20,8%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...