Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Існує два підходи визначення сутності та класифікації внутрішніх джерел фінансування

) зорієнтований на фінансові результати;

) на рух грошових потоків.

Пояснити це можна тим, що не завжди доходи та витрати підприємства, відображені у звіті про фінансові результати, збігаються з грошовими надходженнями (видатками) в рамках операційної та інвестиційної діяльності відповідного періоду. З іншого боку, не всі витрати, які враховуються при визначенні фінансових результатів певного періоду, пов’язані з грошовими видатками. На рис. 4.1 наведена класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємств.

До внутрішніх джерел фінансування підприємств здебільшого відносять такі:

чистий прибуток;

амортизаційні відрахування;

забезпечення наступних витрат і платежів.

Рис. 4.1 - Внутрішні джерела фінансування підприємств

Основним внутрішнім джерелом є самофінансування, яке пов’язане з реінвестуванням (тезаврацією) прибутку у відкритій чи прихованій формі.

У широкому розумінні самофінансування є методом фінансування, який означає покриття за рахунок власних доходів усіх видів діяльності як при простому, та і при розширеному відтворенні. Ефект самофінансування проявляється з моменту одержання чистого прибутку та до моменту його визначення, розподілу та виплати дивідендів, оскільки отриманий протягом року прибуток включається у фінансову, оперативну та інвестиційну діяльність.

Рішення власників підприємства про обсяги самофінансування є одночасно і рішенням про розмір дивідендів, які підлягають виплаті.

Основними функціями самофінансування є:

фінансове забезпечення відтворення необоротних активів;

підтримання розміру обігового капіталу та фінансування його приросту;

фінансування витрат пов’язане з обслуговуванням основного та обігового капіталу в процесі діяльності підприємства.

Для підприємства самофінансування означає:

вигідне вкладення (зменшення) ризику, втрата контролю на підприємстві;

підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

У науково-практичній економічній літературі зустрічаються дві основні концепції трактування сутності та класифікації внутрішніх джерел фінансування:

орієнтовані на фінансові результати;

орієнтовані на рух грошових коштів (не завжди витрати та доходи підприємства, які відображаються у звіті про фінансові результати збігаються з надходженнями та видатками).

Внутрішні джерела фінансування поділяються на:

за рахунок виручки від реалізації:

− самофінансування (приховане і відкрите);

− амортизація;

− забезпечення наступних виплат і платежів (резерви);

інші джерела:

− дезінвестиції;

− раціоналізація.

Дезінвестиції - це вивільнення або повернення «заморожених» у конкретних майнових об’єктах фінансових засобів. Здійснюється за рахунок реалізації чи ліквідації фінансових активів, необоротних активів, майнових комплексів. Дискусійним є питання віднесення до внутрішніх джерел грошових надходжень від інвестиційної діяльності. Німецькі та англійські вчені відносять зазначені джерела до зовнішніх джерел, обґрунтовуючи свою позицію тим, що дезінвестиції не є результатом операційної діяльності, а, отже, не можуть бути внутрішніми джерелами фінансування. На думку українських вчених відношення зазначених джерел до внутрішніх є виправданим, оскільки за їх рахунок можна покрити потреби у капіталі не вдаючись до зовнішніх джерел фінансування, які мобілізуються на ринку капіталів. При внутрішньому фінансуванні капітал ,який був вкладений у необоротні та оборотні активи вивільняються та трансформуються у ліквідаційні засоби, тобто грошові кошти у вигляді частини виручки від реалізації продукції та інших доходів, які залишились на підприємстві після сплати податків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...