Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Далі здійснимо аналіз оборотності та ефективності використання власних оборотних коштів. Результати аналізу оформимо у вигляді аналітичних таблиці 4.7.

Таблиця 4.7 - Динаміка показників оборотності і ефективності використання власних оборотних коштів ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

За 2010 рік

За 2011 рік

Відхилення (+,-)

Тривалість обороту, дні

661

413

-248

Коефіцієнт оборотності, раз

0,6

0,9

0,3

Коефіцієнт завантаження, грн.

1,834

1,146

-0,688

Сума вивільнених (залучених) коштів внаслідок прискорення (сповільнення) оборотності

-559,736

-559,736

Абсолютна сума прибутку на 1 грн., грн.

-0,286

0,202

0,488

Рентабельність власних оборотних коштів, %

-28,6

20,2

48,8

Одноденна виручка від реалізації продукції, тис. грн.

1,065

2,257

1,192

Середньорічна вартість власних оборотних коштів, тис. грн

703,5

931

227,5

Відповідно до виконаних розрахунків в таблиці 4.7 можна зробити висновки, що тривалість одного обороту власних обортних коштів знизилвсь на 248 днів і в 2011 році становить 413 дів, що є позитивним для підприємства, адже для проходженя одного обороту потрібно менше часу. Виходячи з цього збільшився коефіцієнт оборотності з 0,6 у 2010 році до 0,9 у 2011 році. Знизився коефіцієнт завантаження власними оборотними коштами на 0,688 і в 2011 році становив 1,146. Збільшилась абсолютна сума прибутку на 1 грн. і в 2011 році становила 0,202, а це означає, що у звітному році на 1 грн. власних обороних коштів припадає на 0,49 грн. більше. Аналогічно збільшилась рентабельність власних оборотних коштів і в 2011 році становила 48,8 %.

Основні засоби, будучи матеріально-технічною базою виробництва, є фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як екстенсивно (збільшення кількості об’єктів), так і інтенсивним шляхом (за рахунок підвищення ефективності їх використання). Стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку. Тому необхідно постійно здійснювати нагляд за забезпеченістю ними підприємства, їх станом та ефективністю використання.

Отже, основні засоби - це сукупність матеріальних активів, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більший 1 року.

Перейти на сторінку: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...