Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Далі здійснимо аналіз оборотності та ефективності використання власних оборотних коштів. Результати аналізу оформимо у вигляді аналітичних таблиці 4.7.

Таблиця 4.7 - Динаміка показників оборотності і ефективності використання власних оборотних коштів ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

За 2010 рік

За 2011 рік

Відхилення (+,-)

Тривалість обороту, дні

661

413

-248

Коефіцієнт оборотності, раз

0,6

0,9

0,3

Коефіцієнт завантаження, грн.

1,834

1,146

-0,688

Сума вивільнених (залучених) коштів внаслідок прискорення (сповільнення) оборотності

-559,736

-559,736

Абсолютна сума прибутку на 1 грн., грн.

-0,286

0,202

0,488

Рентабельність власних оборотних коштів, %

-28,6

20,2

48,8

Одноденна виручка від реалізації продукції, тис. грн.

1,065

2,257

1,192

Середньорічна вартість власних оборотних коштів, тис. грн

703,5

931

227,5

Відповідно до виконаних розрахунків в таблиці 4.7 можна зробити висновки, що тривалість одного обороту власних обортних коштів знизилвсь на 248 днів і в 2011 році становить 413 дів, що є позитивним для підприємства, адже для проходженя одного обороту потрібно менше часу. Виходячи з цього збільшився коефіцієнт оборотності з 0,6 у 2010 році до 0,9 у 2011 році. Знизився коефіцієнт завантаження власними оборотними коштами на 0,688 і в 2011 році становив 1,146. Збільшилась абсолютна сума прибутку на 1 грн. і в 2011 році становила 0,202, а це означає, що у звітному році на 1 грн. власних обороних коштів припадає на 0,49 грн. більше. Аналогічно збільшилась рентабельність власних оборотних коштів і в 2011 році становила 48,8 %.

Основні засоби, будучи матеріально-технічною базою виробництва, є фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як екстенсивно (збільшення кількості об’єктів), так і інтенсивним шляхом (за рахунок підвищення ефективності їх використання). Стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку. Тому необхідно постійно здійснювати нагляд за забезпеченістю ними підприємства, їх станом та ефективністю використання.

Отже, основні засоби - це сукупність матеріальних активів, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більший 1 року.

Перейти на сторінку: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...