Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Виходячи з аналітичної табл. 4.12 можемо зробити такі висновки: вхідні грошові потоки в результаті операційної діяльності збільшилися на 391 тис. грн., в результаті інвестиційної не змінились і дорівнюють нулю та у результаті фінансової збільшилися на 53 тис. грн.

В свою чергу вихідні грошові потоки в результаті операційної діяльності збільшилися на 443 тис. грн. і в 2011 році становили 1184 тис. грн., в результаті інвестиційної залишились сталими і не зменшились та у результаті фінансової дорівнюють нулю як і в 2010 році.

Отже, в цілому на ТОВ «Чернівці поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки відбулися такі зміни - чистий грошовий потік в результаті операційної діяльності зменшився на 52 тис. грн., негативним є те, що у 2010 і у 2011 роках був відсутній вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності, а також потрібно розширювати структуру грошових потоків від фінансової діяльності, зокрема потрібно вкладати кошти в цінні папери, інші фінансові інвестиції.

Ліквідність балансу - можливість суб’єкта господарювання перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань.

Ліквідність підприємства - більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел. Але підприємство може залучити позикові засоби зі сторони, якщо в нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.

Основними завданнями ліквідності є:

розрахуватись з кредиторами у чітко встановлені терміни;

ефективно використовувати кредиторські та відсоткові пільги;

здійснювати можливий продаж підприємством цінних паперів з коефіцієнтом, що перевищує номінал;

забезпечувати постійну наявність у підприємства його обігових коштів у розмірі, достатньому для погашення короткострокових зобов’язань;

перетворювати активи підприємства на гроші для покриття всіх необхідних платежів, і інші.

Усі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. В цю групу включають також поточні короткострокові фінансові вкладення (цінні папери) (Ф1 р. 220, 230, 240, 250).

Активи, що швидко реалізуються (А2) - це такі активи для перетворення яких у наявні кошти потрібен визначений час. У цю групу включають дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи (Ф1 р.160 - 210 активу включно). Ліквідність цих активів різна і залежить від об’єктивних та суб’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу, та ін причин.

Активи, що повільно реалізуються (А3) - це запаси (Ф1 р.100 - 150 активу). Ліквідність цієї групи залежить від своєчасності відвантаження продукції, швидкості й правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообороту в банку, від якості й попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми розрахунків та ін.

Активи, що важко реалізуються (А4) - це активи, які призначенні для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду (Ф1 р.010 - 070).

Перейти на сторінку: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...