Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Виходячи з аналітичної табл. 4.12 можемо зробити такі висновки: вхідні грошові потоки в результаті операційної діяльності збільшилися на 391 тис. грн., в результаті інвестиційної не змінились і дорівнюють нулю та у результаті фінансової збільшилися на 53 тис. грн.

В свою чергу вихідні грошові потоки в результаті операційної діяльності збільшилися на 443 тис. грн. і в 2011 році становили 1184 тис. грн., в результаті інвестиційної залишились сталими і не зменшились та у результаті фінансової дорівнюють нулю як і в 2010 році.

Отже, в цілому на ТОВ «Чернівці поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки відбулися такі зміни - чистий грошовий потік в результаті операційної діяльності зменшився на 52 тис. грн., негативним є те, що у 2010 і у 2011 роках був відсутній вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності, а також потрібно розширювати структуру грошових потоків від фінансової діяльності, зокрема потрібно вкладати кошти в цінні папери, інші фінансові інвестиції.

Ліквідність балансу - можливість суб’єкта господарювання перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань.

Ліквідність підприємства - більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел. Але підприємство може залучити позикові засоби зі сторони, якщо в нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.

Основними завданнями ліквідності є:

розрахуватись з кредиторами у чітко встановлені терміни;

ефективно використовувати кредиторські та відсоткові пільги;

здійснювати можливий продаж підприємством цінних паперів з коефіцієнтом, що перевищує номінал;

забезпечувати постійну наявність у підприємства його обігових коштів у розмірі, достатньому для погашення короткострокових зобов’язань;

перетворювати активи підприємства на гроші для покриття всіх необхідних платежів, і інші.

Усі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. В цю групу включають також поточні короткострокові фінансові вкладення (цінні папери) (Ф1 р. 220, 230, 240, 250).

Активи, що швидко реалізуються (А2) - це такі активи для перетворення яких у наявні кошти потрібен визначений час. У цю групу включають дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи (Ф1 р.160 - 210 активу включно). Ліквідність цих активів різна і залежить від об’єктивних та суб’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу, та ін причин.

Активи, що повільно реалізуються (А3) - це запаси (Ф1 р.100 - 150 активу). Ліквідність цієї групи залежить від своєчасності відвантаження продукції, швидкості й правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообороту в банку, від якості й попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми розрахунків та ін.

Активи, що важко реалізуються (А4) - це активи, які призначенні для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду (Ф1 р.010 - 070).

Перейти на сторінку: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...