Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Залежно від видів діяльності розрізняють грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції (послуг, робіт), забезпечує основну частку доходу і є головною метою створення підприємства.

Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність - це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та складу власного і позикового капіталу.

До вихідних грошових потоків підприємства у результаті операційної діяльності належать: оплата рахунків постачальників, оплата орендної плати, сплата податків та інших обов’язкових платежів, виплата зарплати.

До вихідних грошових потоків у результаті інвестиційної діяльності належать: придбання основних засобів, фінансування фінансових інвестицій, придбання нематеріальних активів, придбання майнових комплексів. До вихідних потоків від фінансової діяльності належать: погашення банківських кредитів, викуп корпоративних прав, викуп корпоративних облігацій, погашення виданих та акцептованих векселів, виплата грошових дивідендів, виплата процентів за позиками.

До вхідних грошових потоків в результаті операційної діяльності належать: виручка від реалізації товарів, робіт та послуг, надходження від іншої реалізації, амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

До вхідних грошових потоків в результаті інвестиційної діяльності належать: надходження доходів від фінансових інвестицій, надходження від дезінвестицій, реалізація необоротних активів, реалізація майнових комплексів.

До вхідних грошових потоків результаті фінансової діяльності належать: отримання фінансових кредитів, розміщення корпоративних прав, розміщення корпоративних облігацій, цільове фінансування, отримання безповоротної фінансової допомоги, надходження від орендної плати, отримання поворотної фінансової допомоги.

Оборотні виробничі засоби і засоби обігу знаходяться в постійному русі і забезпечують безперервний кругообіг засобів. При цьому відбувається постійна і закономірна зміна форм авансованої вартості: з грошової вона перетворюється на товарну, потім − на виробничу і знову на товарну і грошову. Тобто, кругообіг оборотного капіталу відбувається за схемою:

Г − Т . В . − Т, − Г2,

де Г − грошові кошти, які авансуються господарюючими суб’єктами;

Т − засоби виробництва;

В − виробництво;

Т − готова продукція;

Г2 − грошові кошти, одержані від продажу продукції, що включають в себе реалізований прибуток.

Крапки ( .) означають, що обіг капіталу перервано, але процес його кругообігу триватиме в сфері виробництва.

Можна виділити такі напрямки грошових потоків:

) відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції та за отримані послуги;

) виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими підприємствами;

) формування фондів грошових коштів;

) здійснення фінансових та інвестиційних операцій.

На підприємстві можливі три ситуації, кожна з яких пов'язана з наявністю чи відсутністю грошових коштів: надходження перевищують виплати за певний період. Виникає позитивний потік грошей. Виплати за певний період перевищують надходження підприємства. Це призводить до появлення негативного потоку грошей. Рівновага вхідних та вихідних грошових потоків, яка є порукою стабільності діяльності підприємства. У першу чергу необхідно домогтися збалансованості обсягів додатного і від'ємного потоків коштів, оскільки і дефіцит, і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати господарської діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...