Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Згідно П (с)БО 9 «Запаси» запаси − це активи, які:

)утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

)перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

)утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси включають:

)сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

)незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів (незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу);

готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбачених договором або іншим нормативно-правовим актом;

товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства.

Згідно П(С)БО №7 «Основні засоби» основні засоби - це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить понад один рік і які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, для здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій (або використання в процесі операційного циклу, якщо він триваліший за один рік).

Ми визначили теоретичні основи самофінансування, тому далі потрібно практично визначити ефективність використанні оборотних активів, основних засобів, чистого грошового потоку, ліквідність підприємства.

Потрібно також розглянути методику дослідження оборотних активів на основі ряду показників. До показників оборотності і ефективності використання оборотних активів належать:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів, характеризує кількість разів обертання оборотних кошів протягом звітного періоду, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

, (4.11)

де В − виручка від реалізації продукції;

Ао − середньорічна вартість оборотних активів.

Тривалість обороту оборотних активів, характеризує проміжок часу за який оборотні активи проходять усі стадії виробничого циклу, позитивним буде зменшення, визначається за формулою:

, (4.12)

де Вод − одноденна виручка від реалізації продукції.

Коефіцієнт завантаження оборотними активами, характеризує скільки було використано виручки від реалізації продукції для проведення оборотних активів через операційний цикл, позитивним буде зменшення, визначається за формулою:

, (4.13)

Абсолютна сума прибутку на 1 грн. оборотних активів, характеризує скільки на 1 грн. оборотних активів припадає прибутку від операційної діяльності, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

, (4.14)

де По − прибуток від операційної діяльності;

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...