Меню сайта

Дивідендна політика підприємства

. Дата виплати дивідендів: це день коли безпосередньо здійснюється грошові виплати дивідендів акціонерам, що мають право на їх отримання (див. од 30).

Крім загальних поточних дивідендів акціонери мають право отримати проміжний дивіденд, який оголошується Радою директорів з розрахунку на 1 просту акцію за сумою прибутку звітного періоду.

Остаточний розмір цих проміжних дивідендів оголошується загальними зборами акціонерів. Але не можуть бути більшими ніж поточні дивідендів.

Основні форми виплати дивідендів:

) грошова форма:

− розмір дивідендів на 1 акцію у вартісному виразі;

− відсоток від ринкової ціни акцій;

− відсоток від чистого прибутку;

− дивіденди оголошуються без врахування податків у власника акцій.

) не грошова:

− акції самого акціонерного товариства за номіналом, з дисконтом, за

ринковою ціною як раніше випущеними так і нові;

− інші цінні папери самого акціонерного товариства.

− цінні папери інших емітентів;

− товари;

) змішане.

Джерела виплати дивідендів:

− чистий прибуток;

− нерозподілений прибуток минулих періодів;

− спеціально сформовані фонди по виплаті дивідендів;

− емісійний дохід.

Акціонерні товариства замість виплати дивідендів по акціям може запропонувати своїм акціонерам реінвестувати суми прибутку в нові акції. Тобто при даній формі розрахунків акціонери замість грошових дивідендів отримують додатковий пакет акцій еквівалентний сумі належним їх дивідендам.

Причини застосування методу:

− якщо в акціонерному товаристві відсутні грошові кошти;

− фінансовий стан є стабільний більше того воно функціонує успішно і йому необхідно фінансувати засоби на розвиток, такі засоби воно вбачає в реінвестування прибутку;

− коли товариство прагне змінити структуру капіталу або прагне наділити успішно працюючих працівників додатковими акціями з метою стимулювання їхньої праці.

При цій методиці акціонери практично нічого не отримують оскільки виплачений їм дивіденд рівний за величиною зменшення належних їм коштів капіталізованих в акціях та резервах. З іншої сторони виплата дивідендів акціонерам деякою мірою задовольняє акціонерів оскільки вони отримують цінні папери, що можуть бути вільно реалізовані на ринку за готівку.

До переваг даної політики відносять:

суттєва податкова економія оскільки виплата дивідендів оподатковується,

дивіденди, що виплачуються корпоративними правами не оподатковуються.

збереження сталого складу акціонерів;

можливість реінвестування прибутку без розкриття суті інвестування

об’єкту;

підвищення ліквідності акцій через зменшення їх ринкової ціни.

Політика викупу акцій може використовуватись замість виплати дивідендів. Основна мета цього − це уникнути збільшення загальної величини активів товариства, бажання акціонерного товариства зменшити кількість власників акцій. Викуп здійснюється для того, щоб збільшити суму доходу на 1 акцію цим самим підняти її курс.

Акції можуть викуповуватись:

− через механізм фондового ринку по ринковій ціні;

− на спеціалізованих тендерах по тендерній ціні;

− на аукціонах по найменшій запропонованій ціні;

− шляхом прямого викупу пакету акцій у даного стратегічного акціонера по ціні за домовленістю.

Переваги політики викупу акцій:

− підвищує дохід на 1 акцію;

− підвищує інвестиційну привабливість;

− за рахунок податкової економії акціонери отримують не прямий дохід та як у випадку викупу акцій відповідає необхідності сплати податку на дивіденди.

Подрібнення акцій (спліт) - передбачає випуск додаткових акцій без збільшення розміру акціонерного капіталу. При цьому відповідно до масштабу подрібнення зменшується номінал акцій і зменшується їхня кількість. А зменшення ринкової ціни акції робить їх більш привабливими для інвесторів особливо якщо величина дивідендів на акцію зберігається або зменшується в меншій пропорції ніж номінал, тоді вони є вигіднішими. В результаті курс акцій в майбутньому зростає.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...