Меню сайта

Дивідендна політика підприємства

Після подрібнення акцій вони стають більш привабливими для дрібних інвесторів. Ефект подрібнення оцінюється за допомогою коефіцієнта:

(5.5)

де Ц − ціна акції;

Дох − дохід на 1 акцію.

Коефіцієнт обчислюється до і після спліту.

Недоліком спліту є додаткові витрати на емісію акцій.

Консолідація (укрупнення) - це зворотна операція, що полягає в обміні декількох акцій на меншу кількість з більшим номіналом відповідно до обраного масштабу укрупнення.

Як і попередня операція консолідація не змінює загального розміру власного капіталу, а має скоріше психологічний вплив на інвесторів. Перевагою консолідації є зменшення коливання ринкової ціни акцій особливе велике значення має консолідація у випадку значного інфляційного знецінення акцій і переоцінки активів товариства. Недоліком є додаткові витрати на емісію.

Право на отримання дивідендів мають право ті учасники, які зареєстровані в реєстрі на дату початку виплати дивідендів.

Дивіденди нараховуються на основі платіжних відомостей, що складаються на дату дивідендного перепису. Виплата дивідендів здійснюється не пізніше 30 днів від дати. Розмір дивіденду оголошується без врахування податку. Якщо акціонер не отримав дивідендів, протягом 30 днів вони депонуються і він має право отримати протягом терміну позовної давності (3 роки). Якщо заява не прийнята то немає права подавати в суд.

Згідно Податкового кодексу України товариство, що виплачує дивіденди своїм акціонерам нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 21 % нарахованої суми виплат за рахунок цих же виплат. Незалежно від того чи є емітент платником податку на прибуток.

Платником податку є емітент корпоративних прав. Об’єкт оподаткування - сума нарахованих дивідендів. Термін сплати - до або одночасно з виплатою дивідендів. Ставка податку - 21 %.

Важливим є те, що емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

Якщо сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов’язань підприємства за податком на прибуток то це різниця переноситься на зменшення суми податкових зобов’язань підприємства по податку на прибуток в майбутніх періодах.

Якщо товариство приймає рішення про спрямування чистого прибутку на збільшення статутного капіталу або виплату дивідендів корпоративними правами податок на дивіденди не застосовується.

Якщо одержувачем дивідендів є юридична особа то цей вид доходів не включається до складу її валового доходу з метою уникнення подвійного оподаткування. Якщо одержувач є фізична особа то так само дивіденди, що виплачуються у грошовій формі або у формі цінних паперів не оподатковуються. Крім того на дивіденди не нараховуються збори.

На нерезидентів не поширюється оподаткування дивідендів. Ставку податку на доходи нерезидентів, отримані у вигляді дивідендів, установлено в розмірі 15 %. Такий порядок поширюється на юридичних осіб і суб’єктів господарської діяльності, що не мають статусу юридичних осіб з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Раді директорів і загальним зборам акціонерів забороняється оголошувати і виплачувати дивіденди в таких випадках:

) в річному балансі акціонерного товариства є збитки та дивіденди не будуть виплачуватись до тих пір поки не буде зменшено статутний капітал;

) у випадку не платоспроможності акціонерного товариства або якщо може стати таким внаслідок виплати дивідендів;

) у разі розширення діяльності товариства.

Дивіденди не виплачуються держателям акцій, які були виключені з Реєстру до кінця дня, що передує даті дивідендного перепису; а також не виплачуються по акціях, які не були випущені в обіг або знаходяться на рахунках акцій, що викуплені товариством, і які поступили в його розпорядження у зв’язку з невиконанням зобов’язань перед покупцями по їх оплаті.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...