Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Як вже було нами визначено, капітал будь-якого підприємства представлений двома складовими: власними та позиковими коштами. Позичковий капітал підприємства може формуватися за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел. Склад позикових та залучених ресурсів підприємства можна розглянути на рис. 2.2. Згідно з ним до позикових ресурсів підприємства належать банківські та комерційні кредити, бюджетні позики та ін. Частина запозичених ресурсів складається з залучених коштів, що становить собою заборгованість перед працівниками, членами товариства, бюджетом та контрагентами. Дане джерело є ненадійним та короткостроковим, хоч і не потребує спеціального оформлення угоди, крім того наявність такої заборгованості протягом тривалого часу негативно впливає на репутацію підприємства.

У балансі позичковий капітал підприємства відображається у складі зобов’язань за умови, що оцінка цих зобов’язань може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Залежно від строків виконання зобов’язань вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку позичковий капітал поділяється на довгостроковий і поточний.

Згідно з П(С)БО №2 під довгостроковими зобов’язаннями слід розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Довгострокові зобов’язання і відповідно довгостроковий позичковий капітал підприємства можна класифікувати за такими видами: позички банків та інші позички, термін погашення яких перевищує 12 календарних місяців; довгострокові зобов’язання за емітованими облігаціями; відстрочені податкові зобов’язання; довгострокові векселі видані; довгострокові зобов’язання з фінансової оренди та оренди цілісних майнових комплексів; інші довгострокові зобов’язання, зокрема відповідно до законодавства відстрочена заборгованість з податків (інших обов’язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу. Поточний позичковий капітал може формуватися за рахунок таких видів зобов’язань: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів; поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом; поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці; поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками; поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов’язання.

Основним різновидом фінансових кредитів є банківський кредит, який надається суб’єктам кредитування всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.

Кредит - це форма позикового капіталу яка надається кредитором позичальнику на умовах платності, поведеності, забезпечення, строковості.

Форми кредитів бувають такі: банківський; іпотечний; комерційний; лізинговий; цільовий державний; податковий; на ринку цінних паперів.

Види банківського кредиту:

строковий;

кредитна лінія;

контокорентний: об’єднані розрахункового і позичкового рахунку;

кредит під облік векселів.

Стратегія формування позикових ресурсів являє собою цілеспрямований процес оптимізації обсягів та термінів їх використання, а також створення найбільш ефективних умов їх залучення з різноманітних джерел та в різних формах у відповідності з потребами на різних етапах його розвитку.

Процес управління позиковими ресурсами включає етапи:

) аналіз залучення і використання позикових ресурсів у минулому;

) визначення цілей залучення позикових ресурсів у плановому періоді;

) визначення граничного розміру позикових ресурсів;

) визначення співвідношення позикових ресурсів, що залучаються на короткостроковій і довгостроковій основі;

) визначення форми залучення позикових ресурсів;

) формування ефективних залучення кредиту;

) забезпечення ефективного використання позикових ресурсів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...