Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

На основі описаних показників проведемо аналіз ділової активності.

Таблиця 6.7 - Динаміка показників ділової активності ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010-2011 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Продуктивність праці, грн.

63,917

162,5

98,583

Фондовіддача, грн.

0,351

0,805

0,454

Кількість оборотів виробничих запасів, разів

5

14

9

Тривалість одного обороту виробничих запасів, у днях

67

25

-42

Кількість оборотів дебіторської заборгованості, разів

1

2

1

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, у днях

327

159

-168

Коефіцієнт завантаження дебіторської заборгованості, грн.

0,907

0,441

-0,466

Кількість оборотів кредиторської заборгованості, разів

9

10

1

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, у днях

40

35

-5

Тривалість операційного циклу

394

184

-210

Тривалість фінансового циклу

354

149

-205

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, раз

0,213

0,418

0,205

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, грн.

-0,112

0,097

0,209

З таблиці 6.7 можна зробити висновок, що продуктивність праці в 2011 році зросла на 98,58 грн. і в цьому ж році становила 162,5 грн., зростання даного показника було зумовлене значним зростанням чистої виручки та падінням кількості працюючих на підприємстві з 6 працівників до 5 працівників. Даний показник показує скільки припадає чистої виручки від реалізації на одного працюючого. Щодо інших показників, то тривалість обороту виробничих запасів збільшилась на 9 днів і становила 14 днів.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості у звітному 2011 р. зменшилась в порівнянні з 2010 роком на 168 днів, і становила 159 днів. Цей показник характеризує вилучення коштів з обороту, тому чим менший термін обороту тим швидше підприємство може повертати кошти у оборот, тобто від часу відвантаження продукції до часу розрахунку за неї покупцями проходить на 168 днів менше, що є позитивним явищем. Збільшилась кількість оборотів дебіторської заборгованості протягом операційного циклу. Про це свідчить підвищення коефіцієнта оборотності на 1 раз і в 2011 році він становить 2 рази. Це позитивні зміни.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...