Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Щодо показників оборотності кредиторської заборгованості, то тривалість обороту кредиторської заборгованості зменшилась на 5 днів, це є позитивним, і становла 35 днів. Коефіцієнт оборотності збільшився на 1 раз, і в звітному році становив 10 раз. Тобто оборотність прискорилась, і це дасть більші прибутки.

Період операційного циклу зменшився на 210 днів, тобто це означає, що в 2011 році на перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти потрібно на 210 дні менше. Період фінансового циклу має додатнє значення, що свідчить про вистачання коштів. Проте разом з цим існує позитивна тенденція даного показника в 2011 році порівняно з 2010 роком.

Рентабельність - це відносний показник прибутку, який відображає відношення прибутку до наявних або використаних ресурсів. Рентабельність є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду грошові надходження компенсують понесені витрати створюється і накопичується прибуток. протилежним станом є збитковість.

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.

До показників, що характеризують рентабельність продукції належать:

Валова рентабельність, характеризує рівень прибутковості 1 грн. отриманої виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, визначається за формулою:

(6.33)

де Пв - валовий прибуток;

В - виручка від реалізації продукції.

Операційна рентабельність, характеризує скільки на 1 грн. виручки припадає прибутку від операційної діяльності, визначається за формулою:

(6.34)

де По - прибуток від операційної діяльності.

Дані два показника взаємопов’язані один з одним і відображають ступінь відшкодування цінами витрат на продукцію, а також цінову конкурентоспроможність підприємства.

Чиста рентабельність, характеризує прибутковість продажу продукції після сплати податків, визначається за формулою:

(6.35)

де Пч - чистий прибуток.

Рентабельність господарської діяльності, характеризує якою мірою прибуток від операційної діяльності покриває суму господарських витрат, визначається за формулою:

(6.36)

де - сума витрат (собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут).

Рентабельність виробів, характеризує скільки прибутку підприємство отримало в розрахунку на 1грн. понесених витрат, визначається за формулою:

(6.37)

де С - собівартість виробленої продукції.

Рентабельність одного виробу, характеризує суму прибутку отриманого підприємством від продажу одного виробу, визначається за формулою:

(6.38)

де - сума прибутку на один виріб;

- собівартість одного виробу.

До показників рентабельності підприємства відносять такі показники:

Рентабельність виробництва, характеризує суму прибутку яка припадає на 1 грн. витрат, визначається за формулою:

(6.39)

де - середньорічна вартість запасів і основних засобів;

Рентабельність майна, характеризує ефективність використання майна підприємства та його прибутковість, визначається за формулою:

(6.40)

де М - середньорічна вартість майна підприємства.

Рентабельність необоротних активів, характеризує прибутковість необоротних активів їх ефективність використання, визначається за формулою:

(6.41)

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...