Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Щодо показників оборотності кредиторської заборгованості, то тривалість обороту кредиторської заборгованості зменшилась на 5 днів, це є позитивним, і становла 35 днів. Коефіцієнт оборотності збільшився на 1 раз, і в звітному році становив 10 раз. Тобто оборотність прискорилась, і це дасть більші прибутки.

Період операційного циклу зменшився на 210 днів, тобто це означає, що в 2011 році на перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти потрібно на 210 дні менше. Період фінансового циклу має додатнє значення, що свідчить про вистачання коштів. Проте разом з цим існує позитивна тенденція даного показника в 2011 році порівняно з 2010 роком.

Рентабельність - це відносний показник прибутку, який відображає відношення прибутку до наявних або використаних ресурсів. Рентабельність є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду грошові надходження компенсують понесені витрати створюється і накопичується прибуток. протилежним станом є збитковість.

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.

До показників, що характеризують рентабельність продукції належать:

Валова рентабельність, характеризує рівень прибутковості 1 грн. отриманої виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, визначається за формулою:

(6.33)

де Пв - валовий прибуток;

В - виручка від реалізації продукції.

Операційна рентабельність, характеризує скільки на 1 грн. виручки припадає прибутку від операційної діяльності, визначається за формулою:

(6.34)

де По - прибуток від операційної діяльності.

Дані два показника взаємопов’язані один з одним і відображають ступінь відшкодування цінами витрат на продукцію, а також цінову конкурентоспроможність підприємства.

Чиста рентабельність, характеризує прибутковість продажу продукції після сплати податків, визначається за формулою:

(6.35)

де Пч - чистий прибуток.

Рентабельність господарської діяльності, характеризує якою мірою прибуток від операційної діяльності покриває суму господарських витрат, визначається за формулою:

(6.36)

де - сума витрат (собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут).

Рентабельність виробів, характеризує скільки прибутку підприємство отримало в розрахунку на 1грн. понесених витрат, визначається за формулою:

(6.37)

де С - собівартість виробленої продукції.

Рентабельність одного виробу, характеризує суму прибутку отриманого підприємством від продажу одного виробу, визначається за формулою:

(6.38)

де - сума прибутку на один виріб;

- собівартість одного виробу.

До показників рентабельності підприємства відносять такі показники:

Рентабельність виробництва, характеризує суму прибутку яка припадає на 1 грн. витрат, визначається за формулою:

(6.39)

де - середньорічна вартість запасів і основних засобів;

Рентабельність майна, характеризує ефективність використання майна підприємства та його прибутковість, визначається за формулою:

(6.40)

де М - середньорічна вартість майна підприємства.

Рентабельність необоротних активів, характеризує прибутковість необоротних активів їх ефективність використання, визначається за формулою:

(6.41)

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...