Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

) забезпечення своєчасних розрахунків по отриманих кредитах.

Розглянемо класифікацію кредитів.

За напрямами використання:

для поповнення оборотних коштів;

для задоволення інвестиційних потреб;

під формування сезонних товарних запасів;

для тимчасових потреб;

позики для працівників.

За термінами повернення:

онкольний (термін не визначений і повертається за першою вимогою кредитора;

короткостроковий;

довгостроковий.

За ступенем забезпечення:

незабезпечена позика (бланкова);

забезпечена позика;

позика під заставу;

кредит під заклад (майно передається кредитору).

За видом процентів, що встановлюються:

з фіксованою процентною ставкою;

з плаваючою процентною ставкою.

За термінами стягнення платежів за позику:

позика з виплатою всієї суми процентів в момент її надання;

позика з виплатою суми процентів частинами;

позика із виплатою суми в момент її погашення.

За термінами повернення:

позика повертається в кінці терміну боргу;

позика повертається частинами.

З погляду підприємств (у контексті фінансової звітності) позичковий капітал (зобов’язання) поділяється на довгостроковий і короткостроковий.

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» не користується короткостроковими кредитами банків. Отримання банківських позичок передбачає організацію певної роботи з боку керівництва підприємства та його фінансових служб.

Для отримання кредиту позичальник (керівник, фінансовий менеджер, інша уповноважена особа) спочатку звертається до банку для проведення попередніх переговорів (може здійснюватися по телефону чи завдяки зустрічі з відповідним працівником кредитного відділу банку). В ході співбесіди представник підприємства повинен з’ясувати головні критерії та умови отримання кредиту, строки, на які можливо отримати кредит, діапазон процентних ставок, порядок погашення, список документів, які необхідно надати банку. На основі проведеної співбесіди оцінюються шанси на отримання кредиту і приймається рішення про доцільність продовження подальших переговорів з обраним банком.

У разі, якщо попередні переговори пройшли успішно, фінансові служби підприємства готують пакет документів, необхідних для розгляду банком питання про надання кредиту. Перелік документів складається кожним банком відповідно до обраної ним методології оцінки кредитоспроможності позичальника та його інформаційних потреб. Це означає, що кожен банк може вимагати від потенційного позичальника свій специфічний набір документів.

Типовий список необхідних для отримання кредиту документів містить:

клопотання (лист, заявка) позичальника на ім’я Голови Правління банку

про видачу кредиту, де зазначаються: реквізити потенційного позичальника; цілі залучення кредиту; необхідна сума; строки залучення коштів; вид кредитного забезпечення; зобов’язання своєчасного погашення основної суми кредиту та процентів у визначений термін;

протокол рішення зборів власників щодо згоди на залучення кредиту у

визначеній сумі та про надання майна в заставу із зазначенням параметрів майна, його вартості, місцезнаходження тощо;

документи фінансової та податкової звітності:

баланси за останні 2-3 роки (із щоквартальною розбивкою за останній

звітний рік)(додатки 10, 11);

звіти про фінансові результати та звіти про рух грошових коштів за

визначений період (додатки 12, 13);

декларація про прибуток підприємства (разом з додатками);

розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості (в розрізі сум

заборгованості, контрагентів, причин виникнення, дат виникнення та погашення) на останню звітну дату та на дату звернення у банк;

інформація щодо розмірів заборгованості за банківськими кредитами;

висновки аудитора щодо фінансово-майнового стану підприємства та копії

актів перевірок державними податковими органами;

бізнес-план, необхідними складовими якого є розрахунок потреби в

капіталі, терміни освоєння та окупності залучених коштів, прогноз Cash-flow на період, на який залучаються кошти, тощо;

копії контрактів, договорів, рахунків-фактур (інвойсів), митних

декларацій, інших документів, пов’язаних із досягненням цілей, на які береться кредит;

документи, які засвідчують той чи інший вид кредитного забезпечення;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...