Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

довідки з банків, де відкриті рахунки позичальника, про відсутність

заборгованості за кредитами.

Як правило, необхідною умовою отримання кредиту є відкриття позичальником поточного рахунку у кредитуючому банку. Для цього подається стандартний набір документів, передбачених для відкриття такого рахунку.

Складовою процесу надання кредиту є проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Окрім одержаного пакета документів, у процесі оцінки доцільності надання кредиту працівники банку проводять збір додаткової інформації про підприємство. Оцінивши кредитний ризик, кредитний експерт (чи група експертів) узгоджує з потенційним позичальником рівень процентної ставки та умови погашення позички і сплати процентів.

Після проведення економічної та правової експертизи інформації про позичальника кредитний експерт складає відповідний висновок (резюме), в якому обґрунтовується економічна доцільність видачі кредиту, наводиться загальна інформація про якісні та кількісні параметри діяльності підприємства, якість і достатність кредитного забезпечення.

Тривалість розгляду кредитної заявки значною мірою залежить від строку, на який видається позичка, та кваліфікації відповідних працівників банку. Як правило, рішення приймається протягом 1-3 тижнів. Зрозуміло, що чим довшими є строки та більшою сума кредитування, тим ґрунтовнішим і тривалішим є кредитний аналіз.

У разі прийняття позитивного рішення щодо видачі кредиту банк оформляє відповідні документи, що регламентують кредитні взаємовідносини. До таких документів належать:

кредитний договір (укладається між кредитором і позичальником тільки у

письмовій формі);

договори поручительства (гарантії);

договори застави.

Після підготовки та перевірки проектів відповідних договорів вони передаються на підпис уповноваженим особам позичальника та банку. Надання кредиту здійснюється шляхом відкриття позичальнику позичкового рахунку та перерахування на нього відповідної суми коштів. Банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, забезпечує його консультативними послугами з питань ведення бізнесу та виконання договору.

Одним з джерел формування позичкового капіталу підприємства є комерційні кредити. Комерційний кредит - це форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб’єктами господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи одержання товарів з відстрочкою платежів. Ці кредити принципово відрізняються від банківських, оскільки кредитором виступають комерційні партнери підприємства. До основних різновидів комерційних кредитів належать: товарні кредити; одержані аванси.

Аналіз джерел фінансування підприємства, в тому числі складу і структури позикових ресурсів було нами здійснено в Темі 2, з використанням таблиці 2.1. Проте, для кращого дослідження структури позикового капіталу побудуємо таблицю 6.1. Таким чином, до складу позичкового капіталу згідно Балансу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, з оплати праці та інші поточні зобов'язання. Довгострокових зобов’язань на підприємстві не має.

Таблиця 6.1 - Динаміка складу і структури позикових ресурсів ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010-2011 роки

Назва показника

На кінець року, тис. грн.

Відхилення, тис. грн.

Питома вага, %

Відхилен-ня, %

2010 рік

2011 рік

2010 рік

2011 рік

1

2

3

4

5

6

7

Поточні зобов'язання

89

266

137

100,0

100,0

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

59

91

32

66,3

40,3

-26,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

0

0

0

0,0

0,0

0,0

- з бюджетом

0

0

0

0,0

0,0

0,0

- зі страхування

0

8

8

0,0

3,6

3,6

- з оплати праці

0

1

1

0,0

0,4

0,4

- з учасниками

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

29

126

97

32,7

55,7

23,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...