Меню сайта

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

зменшення ризику при виході на нові ринки збуту і збільшення їхньої кількості;

зменшення кількості конкурентів;

податкові переваги;

придбання активів за ціною яка нижча за вартість заміщення передачі технічних і управлінських знань і навичок;

диверсифікація активів і діяльності з метою зменшення ризиків і підвищення потенціалу, прибутковості;

попередження захоплення компанії крупними фірмами із збереженням контролю над підприємством;

особисті мотиви вищої ланки менеджерів.

Є три види укрупнення:

) горизонтальне: об’єднання кількох підприємств які виготовляють один вид продукції;

) вертикальне: об’єднання підприємства виробника з підприємством постачальником;

) діагональне: об’єднання підприємств різних галузей і видів діяльності.

Під злиттям слід розуміти об’єднання підприємств шляхом створення нової юридичної особи, через приєднання підприємств до головного підприємства у результаті якого власники підприємств, що об’єднуються будуть здійснювати контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств.

Приєднання означає припинення діяльності одного підприємства як юридичної особи і передачу належних йому активів і пасивів до іншого.

Порядок реорганізації шляхом злиття: прийняття рішення про реорганізацію; укладення угоди про умови проведення реорганізації; аналіз фінансово - господарської діяльності та оцінка вартості підприємств, що реорганізовуються; проведення засновницьких зборів та підготовка засновницьких документів правонаступника; обмін корпоративних прав підприємств, що реорганізовуються на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав правонаступнику; державна реєстрація юридичної особи, яка виникає в результаті реорганізації; складання та підписання передатних балансів між підприємствами - попередниками та правонаступниками; виключення підприємств - правонаступників з держаного реєстру.

Реорганізація шляхом приєднання проходить етапи:

прийняття рішення про реорганізацію;

укладення угоди про умови приєднання;

перевірка фінансово - господарської діяльності та оцінка вартості підприємств, які підлягають реорганізації;

обмін корпоративних прав підприємств, що приєднуються на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав реорганізованого підприємства;

прийняття рішення загальними зборами підприємства, до якого здійснюється приєднання, про внесення відповідних змін до статуту та державна реєстрація цих змін;

обмін письмових зобов’язань на корпоративні права підприємства, до якого здійснюється приєднання; складання та підписання передатних балансів між підприємствами - попередниками та правонаступником;

виключення підприємств, що були приєднанні з держаного реєстру.

Поглинання відбувається шляхом викупу корпоративних прав однієї компанії іншою великою компанією, тобто при цьому утворення нового підприємства не відбувається, але припиняє свою діяльність інша компанія акції якої викуплені і вносить відповідний запис до державного реєстру підприємств, і вона діє в новій компанії як дочірня або взагалі втрачає будь-яку самостійність.

Одним із видів подрібнення є поділ, він відбувається таким чином:

укладається угода між засновниками про поділ;

аналіз діяльності підприємства і інвентаризації;

обмін корпоративними правами;

прийняття засновницькими зборами кожного підприємства рішення про

створення;

державна реєстрація;

складання перерозподільних балансів;

виключення з реєстру підприємства, що поділилося.

Виділення відбувається майже так само як і поділ, але виключення з реєстру підприємства з якого виділяється нове підприємство не відбувається, воно тільки зменшується у розмірах і включається до реєстру нове підприємство.

При утворенні юрособи шляхом реорганізації слід враховувати, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юрособи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу). Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює держреєстрацію, за місцем держреєстрації юрособи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юрособи-правонаступника.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...