Меню сайта

Фінансове інвестування підприємства

− портфель доходу: формується за рахунок цінних паперів, які забезпечують інвесторам високі поточні доходи;

− портфель мінімальних ризиків: формується за рахунок тих фінансових інструментів, які в першу чергу забезпечують надійний інфляційний захист і високу ліквідність при не високому рівні доходу.

Управління інвестиційним портфелем повинно базуватися на принципах:

− інвестиційний портфель повинен відповідати наявним фінансовим ресурсам;

− оперативне управління портфелем повинно базуватися на принципі забезпеченості його керованості;

− тактичне управління інвестиційним портфелем повинно здійснюватися з урахуванням стратегічних цільових орієнтирів: мінімізація фінансових ресурсів, рівня якості цінних паперів, лімітів цінних паперів за термінами погашення;

− обґрунтування доцільності фінансових інвестицій, фінансовий менеджер повинен враховувати не лише їх дохідність, але і здатність зворотного перетворення в готові засоби платежу.

Види управління інвестиційними портфелем:

. Самостійне: застосовується при високому рівні кваліфікації спеціалістів підприємства і при їх достатній інформованості про кон’юнктуру фондового ринку.

. Довірче: передача інвестиційному фондові та трасовим компаніям, банкам ряду управлінських функцій: здійснення розрахунків по ЦП; їх зберігання; посередництво при заставі; ведення обліку і представництво інтересів підприємства на загальних зборах.

Управління портфелем повинно передбачати:

− збереження у портфелі найбільш дохідних і ліквідних інструментів;

− використання отриманих доходів від інвестиційної діяльності для відшкодування поточних витрат;

− реінвестування частини чистого прибутку в нові цінні папери та реальні проекти.

Фінансові вкладення можуть бути довго- і короткострокові. Розрізняють також вкладення у корпоративні права інших підприємств і вкладення в боргові фінансові інструменти тощо.

До основних цілей здійснення фінансових інвестицій підприємств належать:

одержання прибутку (як правило, довгострокові фінансові інвестиції);

поглинання чи здобуття контролю над підприємством-конкурентом, у т.ч. з метою його ліквідації;

створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, холдингів);

поліпшення фінансово-господарських зв’язків з постачальниками сировини (матеріалів, комплектуючих тощо) та споживачами готової продукції;

диверсифікація діяльності та одержання доступу до певного сегмента ринку;

збереження ліквідних резервів (як правило, поточні фінансові інвестиції).

Доходи, отримані підприємством від здійснення фінансових інвестицій, відображаються у звіті про фінансові результати за такими позиціями: дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи. Витрати та збитки від фінансових інвестицій у звіті про фінансові результати відображаються за статтями: втрати від участі в капіталі; інші витрати.

Під довгостроковими фінансовими інвестиціями розуміються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інші інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміються фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, котрі є еквівалентами грошових коштів). У балансі поточні фінансові інвестиції відображаються в складі оборотних активів підприємства за статтею «Поточні фінансові інвестиції». Необхідно відмітити, що на ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» у досліджених роках відсутні як довгострокові, так і поточні фінансові інвестиції, що видно в Балансі підприємства (додаток 11).

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...