Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

Прийняття правильних управлінських рішень вимагає організації на підприємстві ефективної системи контролінгу. Контролінг - це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання.

Провідною метою фінансового контролiнгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд функціональних завдань. Служби контролiнгу безпосередньо не приймають рішення, а здійснюють їх підготовку, функціональну та інформаційну підтримку і контроль за реалізацією.

Завдання контролінгу:

збір та організація внутрішнього і зовнішньої інформації;

виявлення і ліквідація слабких сторін підприємства;

своєчасне реагування на появу нових шансів і можливостей;

забезпечення постійного аналізу і контролю за ризиками, розробка заходів щодо їх нейтралізації;

виявлення резервів зниження собівартості продукції;

оцінка повноти і надійності ведення бухгалтерського обліку;

розробка стратегії розвитку підприємства і координації роботи;

аналіз відхилень фактичних показників від планових і і вироблення на цій основі пропозицій щодо корекції планів;

забезпечення постійного контролю за встановленим документообігом;

надання рекомендацій структурними підрозділам підприємства і процесі планування розробки і впровадження нових продуктів системи;

проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення діяльності підрозділів;

проведення внутрішнього аудиту і координації своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм.

Функції контролінгу: інформаційне забезпечення підприємства, формування інформаційних каналів; координація планів; стратегічне і оперативне планування; контроль, ревізія і внутрішній аудит; методологічне забезпечення і внутрішній консалтинг;

Стратегічний контролінг - це комплекс функціональних завдань інструментів і методів довгострокового управління фінансовими ризиками та вартістю.

У межах стратегічного контролінгу виконуються завдання:

визначення стратегічних напрямків діяльності;

визначення стратегічних факторів успіху;

визначення стратегічних цілей та розробка фінансової стратегії;

впровадження дієвої системи раннього попередження і реагування на підприємстві (СРПРП);

визначення меж планування;

довгострокове фінансове планування прибутків і грошових потоків;

довгострокове управління вартістю підприємства та його капіталу;

забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей і оперативних завдань.

Наявний у підприємства потенціал розвитку визначається такими факторами: фінансове забезпечення і можливості залучення додаткового капіталу; наявність кваліфікованого персоналу; наявність надійних та дешевих джерел постачання сировини і матеріалів; наявність ринків збуту; виробничий потенціал; ефективна організаційна структура; висока якість менеджменту.

Стратегічний план підприємства повинен містити результати аналізу сильних сторін підприємства, вимоги партнерів по ринку та інтереси власників. У ньому фіксуються цілі монетарного і не монетарного характеру, які підприємство прагне досягти в довгостроковому періоді.

Базовими складовими оперативного фінансового контролінгу є система річних бюджетів та бюджетний контроль. Основною метою оперативного фінансового контролінгу є організація системи управління досягненням поточних фінансових цілей підприємства. Такі цілі можуть знаходити відображення у прибутку, виручці, постійних і змінних витрат.

СРПРП - це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики які можуть насуватися на підприємство як із зовнішнього та і внутрішнього середовища.

Етапи СРПРП:

) визначення сфер спостереження;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...