Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

Прийняття правильних управлінських рішень вимагає організації на підприємстві ефективної системи контролінгу. Контролінг - це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання.

Провідною метою фінансового контролiнгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд функціональних завдань. Служби контролiнгу безпосередньо не приймають рішення, а здійснюють їх підготовку, функціональну та інформаційну підтримку і контроль за реалізацією.

Завдання контролінгу:

збір та організація внутрішнього і зовнішньої інформації;

виявлення і ліквідація слабких сторін підприємства;

своєчасне реагування на появу нових шансів і можливостей;

забезпечення постійного аналізу і контролю за ризиками, розробка заходів щодо їх нейтралізації;

виявлення резервів зниження собівартості продукції;

оцінка повноти і надійності ведення бухгалтерського обліку;

розробка стратегії розвитку підприємства і координації роботи;

аналіз відхилень фактичних показників від планових і і вироблення на цій основі пропозицій щодо корекції планів;

забезпечення постійного контролю за встановленим документообігом;

надання рекомендацій структурними підрозділам підприємства і процесі планування розробки і впровадження нових продуктів системи;

проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення діяльності підрозділів;

проведення внутрішнього аудиту і координації своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм.

Функції контролінгу: інформаційне забезпечення підприємства, формування інформаційних каналів; координація планів; стратегічне і оперативне планування; контроль, ревізія і внутрішній аудит; методологічне забезпечення і внутрішній консалтинг;

Стратегічний контролінг - це комплекс функціональних завдань інструментів і методів довгострокового управління фінансовими ризиками та вартістю.

У межах стратегічного контролінгу виконуються завдання:

визначення стратегічних напрямків діяльності;

визначення стратегічних факторів успіху;

визначення стратегічних цілей та розробка фінансової стратегії;

впровадження дієвої системи раннього попередження і реагування на підприємстві (СРПРП);

визначення меж планування;

довгострокове фінансове планування прибутків і грошових потоків;

довгострокове управління вартістю підприємства та його капіталу;

забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей і оперативних завдань.

Наявний у підприємства потенціал розвитку визначається такими факторами: фінансове забезпечення і можливості залучення додаткового капіталу; наявність кваліфікованого персоналу; наявність надійних та дешевих джерел постачання сировини і матеріалів; наявність ринків збуту; виробничий потенціал; ефективна організаційна структура; висока якість менеджменту.

Стратегічний план підприємства повинен містити результати аналізу сильних сторін підприємства, вимоги партнерів по ринку та інтереси власників. У ньому фіксуються цілі монетарного і не монетарного характеру, які підприємство прагне досягти в довгостроковому періоді.

Базовими складовими оперативного фінансового контролінгу є система річних бюджетів та бюджетний контроль. Основною метою оперативного фінансового контролінгу є організація системи управління досягненням поточних фінансових цілей підприємства. Такі цілі можуть знаходити відображення у прибутку, виручці, постійних і змінних витрат.

СРПРП - це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики які можуть насуватися на підприємство як із зовнішнього та і внутрішнього середовища.

Етапи СРПРП:

) визначення сфер спостереження;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...