Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

. Вартісний аналіз - це метод контролінгу, що полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції, яка виробляється на предмет еквівалентності їх вартості і корисності. У ході аналізу здійснюється класифікація функцій продукту у розрізі функціональних класів: головні, додаткові, непотрібні.

. Портфельний аналіз - традиційно цей інструмент використовується при оптимізації портфеля цінних паперів. Фінансист під терміном «порт фоліо» розуміє оптимальний з погляду комбінації ризику та прибутковості набір інвестицій. В основі портфельного аналізу покладено два оцінні критерії: теперішня вартість очікуваних доходів від володіння цінними паперами і рівень ризиковості вкладення.

. АВС - аналіз. АВС - аналіз полягає у встановленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які є найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній сукупності вартісних показників. Згідно з цим методом досліджувана сукупність, наприклад запаси, сировина і матеріали, ділиться на три частини: група А - запаси, які є найціннішими з погляду їх вартості, однак можуть використовуватися підприємством у незначній кількості в натуральному виразі; група В - середні за величиною запаси як у кількісному так і у грошовому виразі; група С - запаси з найбільшою часткою в натуральному виразі, однак незначні з погляду їх вартості.

. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві. На основі аналізу розробляються рекомендації щодо усунення наявних слабких місць, ефективного використання сильних сторін, на основі цього розробляються пропозиції щодо нейтралізації можливих ризиків, використання сильних сторін.

Залежно від виконуваних функцій і методологічної підтримки фінансовий контролінг поділяють на стратегічний та оперативний. Практика показує, що успішна фінансово-господарська діяльність підприємства залежить приблизно на 70 % від стратегічної спрямованості, майже на 20 % - від ефективності оперативного управління і майже на 10 % від якості виконання поточних завдань.

Багато економістів головне завдання контролінгу вбачають у координації різних функціональних блоків на підприємстві, зокрема окремих ланок системи управління. Найважливішими інструментами тут виступають стратегічне, довгострокове планування та бюджетування.

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії - це галузь фінансового планування.

Фінансове планування - це процес прогнозування стану фінансів підприємства на перспективний період та розробки шляхів оптимізації фінансового стану у відповідності до визначених стратегічних цілей та завдань підприємства. Метою фінансового планування є визначення можливих обсягів надходження грошових коштів і їх витрачання у плановому періоді. Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Отже, основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями;

визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання;

виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

Процес фінансового планування повинен здійснюватись з певною логічною послідовністю та ґрунтуватись на таких принципах :науковості, комплексності, оптимальності, єдності, неперервності, гнучкості, точності, участі та ін.

Є 6 методів фінансового планування: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, оптимізації, моделювання та експертний. При його використанні розраховується обсяг витрат і потреба в ресурсах шляхом множення середніх витрат на індекс зміни у запланованому періоді. Для здійснення розрахунків використовуються звітні дані за попередній рік, експертна оцінка динаміки звітних показників, оцінка перспективи розвитку та розрахунок планового показника. Складання фінансового плану відбувається з залученням експерта - аудитора.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...