Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

Оформлюється процес планування шляхом складання бізнес-плану - документу, що описує основні аспекти підприємницької діяльності, проблеми, з якими можна зіткнутися та способи усунення цих проблем. Це внутрішньофірмовий документ та становить комерційну таємницю. Прогнози, передбачені бізнес-планом, визнаються граничними та обов'язковими до виконання.

Отже, можна зробити висновок, що на ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» не здійснюється фінансовий контролінг, а також відсутні системи стратегічного та оперативного планування.

Висновки та пропозиції

В ході проходження практики ми ознайомились з фінансово-господарською діяльність підприємства, усіма її аспектами, перевірили та застосували свої теоретичні знання з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» - сучасне підприємство, що спеціалізується на виготовленні піноблоків, а також інших будівельних матеріалів, деталей та сумішей; оптовій та роздрібній торгівлі непродовольчими товарами; лісозаготівельних роботах, сушці, обробці деревини; здійсненні операцій з металобрухтом; заготівлі, переробці та реалізації деревини та продукції переробки деревини; цивільному та промисловому будівництві; наданні складських послуг та інше.

Товариство з обмеженою відповідальністю здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, затвердженого установчими загальними зборами учасників ТОВ (Протокол №1 від 15.02.2008 року), внутрішніх Положень, правил процедур, регламентів та ін.

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» працює прибутково, прибуток за 2011 рік становив 187,7 тис. грн. Необхідно відмітити стабільність даної суми протягом багатьох років. Загальна вартість активів на кінець 2011 року становила 2352 тис. грн. Вартість основних засобів становила на кінець 995 тис. грн. Збільшилась сума власного капіталу на кінець 2011 року до 2126 тис. грн. Статутний капітал залишився незмінним і становить 28685 тис. грн. Необхідно відмітити стабільність даної суми протягом багатьох років. Негативним є те, що збільшилась сума поточних зобов’язань і становить 226 тис. грн Довгострокових зобов’язань підприємство не має. В цілому фінансово господарська діяльність ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є задовільною. В цілому покращилась ділова активність, але існує негативна тенденція, що характеризує виробничі запаси. Зростає рентабельність підприємства в основному це відбулося за рахунок збільшення чистого прибутку на 389 тис. грн., тобто воно стало працювати ефективніше.

Негативним є те, що на підприємстві відсутні фінансові інвестиції, не вкладаються гроші в цінні папери інших підприємств, не розробляється ніякого проекту. Не має навіть реальних інвестицій, які могли б витрачатися на придбання нових основних засобів.

Підприємство є ліквідним, оскільки коефіцієнти швидкої та загальної ліквідності більші за 1, як в 2010 році так і в 2011 році, що є позитивним для даного підприємства, і до того ж показники в 2011 році порівняно з 2010 роком значно збільшуються, це означає про покращення стану ліквідності підприємства, за рахунок збільшення суми грошових коштів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 91 тис. грн. Також, баланс підприємства, як в 2010 році, так і в 2011 році є ліквідним, що є позитивним для підприємства. Проаналізувавши фінансову стійкість, можна сказати, що ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» перебуває в абсолютно стійкому фінансовому стані, так як запаси на підприємстві утворюються за рахунок власних оборотних коштів.

Найбільшу питому вагу в капіталі підприємства займають власні кошти, близько 95,2 % у 2010 році та 90,4 % у 2011 відповідно. Це є надзвичайно позитивним, оскільки свідчить про значну фінансову стійкість ТОВ «Чернівці Поліхімбуд», проте це призводить до високої вартості залученого капіталу підприємства. Щодо позичених та залучених ресурсів, то необхідно відзначити відсутність довгострокових зобов’язань та короткостокових кредитів, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.

Таким чином, до складу позичкового капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, з оплати праці та інші поточні зобов'язання. На підприємстві не здійснюється емісія жодних цінних паперів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...