Меню сайта

Методика нарахування відсотків за акціями

Підприємство може придбати акції за рахунок коштів, які залишаються в їх розпорядженні після сплати податків і відсотків за банківський кредит.

Акціонерне товариство може викупати у своїх акціонерів акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал для наступного їх перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Такі акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не більше одного року.

Термін відкритої підписки не може перевищувати шість місяців. Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. після чого засновники дають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Якщо до закінчення терміну відкритої підписки (6 місяців) не вдалося покрити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим.

Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або майно не пізніше 30 днів (після цього наступає солідарна відповідність).

У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розподілені між засновниками, вони повинні внести на день проведення установчих зборів не менше 50% номінальної вар гості акцій.

Процес анулювання або реалізації акцій здійснюється терміном не більше 1 року після реєстрації акціонерного товариства.

Акціонеру безкоштовно видається один сертифікат на всі акції, що йому належать, після їх повної оплати.

Акціонер має право розпоряджатися акціями на свій розсуд згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації нового володаря акції повинна надійти заява попереднього володаря в акціонерне товариство з його сертифікатом.

Новому акціонеру виписується новий сертифікат. Старий сертифікат анулюється, про що проводиться запис у реєстраційній книзі.

Балансова вартість акцій як складових довгострокових фінансових інвестицій на момент їх придбання дорівнює їхній собівартості.

Собівартість акцій включає:

ціну придбання;

комісійні винагороди;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням інвестицій (акцій).

У свою чергу, при складанні звітності (на дату балансу) необхідно застосовувати інші методи оцінки:

метод участі в капіталі;

за справедливою вартістю;

за амортизованою собівартістю.

Застосування того чи іншого методу оцінки залежить від виду фінансових інвестицій і взаємовідносин інвестора та об'єкта інвестування. Оцінка і облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією окремо.

Усі інвестиції можна умовно розділити на дві групи:

інвестиції, що утримуються з метою наступного продажу;

інвестиції, не призначені для продажу.

До першої групи можна віднести інвестиції в акції, боргові зобов'язання, які придбані з метою отримання доходів від їх продажу. Такі інвестиції не передбачається утримувати до моменту погашення, і вони відображаються у звітності за справедливою вартістю або собівартістю. При цьому оцінка за собівартістю проводиться у разі, якщо справедливу вартість таких інвестицій достовірно визначити неможливо. Різниця, що виникає у зв'язку зі зміною первинної вартості, відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно. Інвестиції, не призначені для продажу (друга група), включають до себе інвестиції в боргові цінні папери та інвестиції в акції.

Як правило, інвестиції в боргові цінні папери придбаються з метою одержання доходу у вигляді відсотків і утримуються підприємством до їх погашення.

Якщо інвестиція утримується підприємством до погашення (інвестиції в облігації, векселі) то вони оцінюються за амортизованою собівартістю.

Акція має номінальну, викупну, балансову, ліквідаційну, ринкову ціни.

Номінальна вартість акції - це її лицева вартість, позначена на акції. Ця величина не має якого-небудь істотного значення, оскільки номінал не характеризує ні рівня дивідендів, ні величини вартості акції у разі ліквідації компанії. Ця ціна має значення тільки при організації акціонерного товариства. Вона показує, яка частка статутного капіталу припадала на одну акцію на момент створення АТ. Але вже при подальших додаткових випусках акцій ціна їх продажу може відрізнятися від номіналу.

Викупну вартість мають відкличні привілейовані акції (відкличні акції - це акції, які емітент може викупити незалежно від бажання інвестора). Вона оголошується у момент випуску акцій. Зазвичай викупна ціна перевищує номінал на 1%.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...