Меню сайта

Нормативно-правова база

Основна складова при визначенні національної системи обліку та звітності - це наявна законодавча база та сукупність інших нормативних документів, що є основою організації обліку. Одним з найважливіших результатів реформи бухгалтерського обліку в Україні є побудова в цілому системи регулювання обліку, орієнтованої на забезпечення потреб усіх зацікавлених користувачів бухгалтерської інформації, що врахувала необхідність гармонізації стандартів українського обліку з міжнародними.

В більшості провідних країн світу держава виступає гарантом того, що всі учасники ринкових відносин будуть одержувати достовірну бухгалтерську інформацію для того, щоб виключити збитки від ризику для фізичних і юридичних осіб, які вступають у взаємовідносини під час комерційних угод. Досягається це за рахунок норм законодавства, які містять детальні положення щодо ведення бухгалтерського обліку.

січня 2000 року розпочався новий етап в розвитку українського бухгалтерського обліку, який характеризується введенням в дію Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Документом вищої юридичної сили з бухгалтерського обліку є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», який забезпечує єдність у веденні обліку.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

– створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;

– удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Структура регулювання бухгалтерського обліку в Україні є наступною: перший рівень (основа) - загальні положення Закону; другий рівень - Стандарти і План рахунків, що базуються на Законі, затверджені Мінфіном і зареєстровані в Мінюсті; третій рівень - накази та листи Мінфіну, що роз’яснюють, як застосовувати кожний Стандарт в тій чи іншій конкретній ситуації.

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.

При організації бухгалтерського обліку фінансових результатів необхідно використовувати таки основні нормативні документи:

Таблиця 1.1

Основні нормативно-правові документи

№ з/п

Назва документу

Характеристика

1

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.99 р.

З початку 2000 року бухгалтерський облік на Україні зазнав величезних змін, ці зміни почались з прийняття цього закону. Закон України про бухгалтерський облік регулює питання організації обліку, здійснення та заповнення фінансової звітності, основні принципи та засади бухгалтерського обліку

2

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

Кожне підприємство неможливе без здійснення господарських операцій. На підприємствах документальне оформлення цих операцій здійснюється за допомогою бухгалтерських рахунків, які після прийняття наказу від 30.11.99 р. максимально наблизився до міжнародних стандартів

3

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87

Цим положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і розкриття її елементів

4

П(С)БО 3 «Звіт про фінансовий результат», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку є необхідною складовою бухгалтерського обліку. За допомогою даного стандарту розкривається порядок заповнення Звіту в якому відображаються витрати виробництва

5

П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318

Це положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

6

Закон України «Про податок на прибуток» №168/97-ВР від 3 квітня 1997р. Із змінами і доповненнями

Цей закон є також витратами підприємства від здійснення виробництва та реалізації і регулює порядок віднесення цих витрат на зменшення прибутку.

7

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.1997р. із змінами і доповненнями.

Визначає порядок оподаткування прибутку підприємств

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...