Меню сайта

Огляд літературних джерел по питаннях теми

Термін «фінансові результаті» в економічній літературі часто ототожнюють з поняття «прибуток». Разом із цим, як зазначають деякі вчені [7, с. 7], прибуток є найпростішою і в той же час найскладнішою категорією ринкової економіки, при цьому теорія прибутку характеризується як одна із найбільш складних. За цих умов дослідження теоретичних основ сутності прибутку набуває першочергового значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питаннями, пов’язаними з трактуванням сутності фінансових результатів займаються багато вчених і практиків, зокрема: І. О. Бланк, В. Б. Клевець, Ю. А. Греченко, М. М. Павлишенко, Т. Є. Кучеренко, О. М. Костенко, С. В. Юшко, А. М. Поддєрьогін, В. Г. Андрійчук, П. Т. Саблук , М. Ф. Огійчук, М. І. Бєленкова, В. П. Кодацький, С. О. Кучеркова, Н. М. Малюга, К. І. Посилаєва, М. Я. Дем’яненко, О. В. Приказюк та багато інших. Разом із цим не можна не погодитися з точкою зору В. Б. Клевець, яка відмічає, що серед вчених і донині не склалася єдина думка з приводу економічного змісту прибутку, погляди розходяться й у визначенні функцій прибутку, місця і його значення в економіці. Необхідність правильного трактування змісту поняття «прибуток» цілком закономірна тому, що він є чи не найважливішою економічною категорією, без вивчення якої неможливо визначити науковий підхід до вирішення концептуальних питань підвищення ефективності виробництва [20, с. 25].

Сьогодні в Україні склалась доволі цікава ситуація, бо термін «прибуток» використовується в різних значеннях. Так, тлумачний словник сучасної української мови трактує прибуток як: 1) сума, яка складає різницю між доходом і витратами; 2) дохід одержаний від якої-небудь діяльності; 3) приріст, збільшення чого-небудь [36, с.156]. У тлумачно-термінологічних словниках економічних термінів прибуток (англ. profit; нім. - Gewinn; фр. - profit; пол. - zysk) розглядається як одна з форм чистого доходу, що виражає вартість додаткового продукту, й виникає у разі перевищення сукупних доходів над сукупними витратами [38, с. 255]. У цьому зв’язку дійсно заслуговує уваги теза П. Хейне, до якої звертається Ю. А. Греченко, про те, що не існує правильного визначення прибутку, адже його зміст залежить від того, в якому значенні його використовують.

В ході написання курсової роботи нами було розглянуто праці деяких українських економістів та бухгалтерів.

Таблиця 1.2

Огляд економічної та бухгалтерської літератури стосовно фінансових результатів

№ з/п

Автор

Коротка характеристика

1

Бутинець Ф.Ф. [5]

У посібнику систематично, стисло та логічно викладено порядок ведення та принципи організації бухгалтерського фінансового обліку. Наводиться визначення сутності фінансового результату, прибутку та його формування з точки зору бухгалтерського обліку

2

Василик О.Д. [6]

У даному посібнику автором розглядається суть фінансових результатів підприємства, як складової системи фінансових ресурсів підприємства

3

Гусаков О.С. [8]

У даному посібнику автором розглядаються особливості оподаткування прибутку на підприємствах України

4

Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. [12]

У навчальному посібнику розглядаються питання методології та організації податкового обліку в суб’єктах підприємницької діяльності всіх форм власності. Викладено особливості обліку розрахунків з бюджетом за основними податками та обов’язковими платежами

5

Деркач М.І. [21]

У даному посібнику автором розглядаються особливості оподаткування на підприємствах України з урахування усіх законодавчих змін, ставки на об’єкти оподаткування

6

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І.,. Десятник О.М. [22]

Автор даного підручнику окремим розділом розглядає тему фінансових результатів та звітності

7

Довганюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю.[23]

Даний посібник розглядає роль фінансових результатів в формування чистого прибутку підприємства та його оподаткування

8

Стасюк Н.Л.,. [32]

У даному посібнику автором розглядається суть фінансових результатів, їх порядок формування та використання

9

Фінанси підприємств [33]

У навчальному посібнику визначається роль фінансових результатів в фінансовій структурі підприємства, та його вплив на здійснення фінансово-господарської діяльності

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...