Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Старокотельнянське», як бази дослідження

СТОВ «Старокотельнянське» є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України. ТОВ створено в процесі реорганізації та є юридичним правонаступником колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) «Старокотельнянське».

Юридична адреса СТОВ «Старокотельнянське»: 13413, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Стара Котельня, пл. Леніна, 1

В якості юридичної особи СТОВ має майно, відокремлене від майна Учасників СТОВ та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки.

СТОВ має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується Зборами Учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

Основною ціллю діяльності СТОВ є отримання прибутку.

Предметом діяльності СТОВ є:

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- переробка і реалізація виробленої Товариством продукції;

надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов'язаних з вищенаведеним переліком предмету діяльності СТОВ;

ведення лісового господарства та його переробки та проведення іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, що не заборонена ТОВ відповідно до чинного законодавства України.

СТОВ володіє земельною ділянкою одержаною в порядку правонаступництва від КСП пропорційно до кількості земельних часток (паїв), внесених Учасниками СТОВ.

Фінансовий рік СТОВ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня до 31 грудня поточного календарного року включно.

СТОВ «Старокотельнянське» має не дуже складну організаційну структуру, яка представлена на рис. 2.1.

Вищим органом управління ТОВ є Збори Учасників. Учасники несуть остаточну відповідальність за прийняті рішення щодо діяльності ТОВ.

Кожний Учасник ТОВ має право на участь у Зборах Учасників або особисто, або через свого представника.

Рис. 2.1. Організаційна структура управління підприємства

Для керівництва повсякденною господарською діяльністю СТОВ, а також виконання рішень Зборів Учасників створюється виконавчий орган: одноособовий - (Директор), який призначається Зборами Учасників або колегіальний (Дирекція). Дирекцію очолює Генеральний Директор. Членами дирекції можуть бути як Учасники СТОВ, так і особи, які не є Учасниками ТОВ.

Дія контролю за діяльністю Дирекції Збори Учасників утворюють Ревізійну Комісію. Ревізійна Комісія обирається з числа Учасників СТОВ у кількості не менше 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки. Члени Дирекції не можуть бути членами Ревізійної Комісії.

Ревізійна Комісія має повноваження на перевірку фінансової та господарської діяльності Дирекції на підставі вимог статуту, за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу будь-кого з Учасників СТОВ. Посадові особи СТОВ (у тому числі - і члени Дирекції) зобов'язані надавати Ревізійній Комісії всі необхідні їй матеріали, бухгалтерські та інші документи й особисті пояснення.

СТОВ «Старокотельнянське» займається виробництвом сільськогосподарської продукції (рослинництво), а також виготовленням продукції тваринництва. Характеристика об’єктів господарювання підприємства за останні три роки приведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Характеристика об’єктів господарської діяльності підприємства

Види продукції

Од. вим.

Обсяги господарювання

Відхилення 2011 до 2009

2009рік

2010рік

2011рік

+, -

%

1. Зернові, в т.ч.:

Тис. грн.

574,5

602,4

659,6

85,1

14,8

- пшениця;

Тис. грн.

223,4

217,8

206,8

-16,6

-7,4

- жито;

Тис. грн.

158,1

153,4

182

23,9

15,1

- кукуруза

Тис. грн.

105,6

130,7

138,2

32,6

30,9

- овес

Тис. грн.

87,4

100,5

132,6

45,2

51,7

2. Льон-насіння

Тис. грн.

137,4

115,7

92,5

-44,9

-32,7

3. Картопля

Тис. грн.

221,9

250,1

235,6

13,7

6,2

4. Льонотреста

Тис. грн.

1,1

0,9

2,5

1,4

127,3

5. Хміль

Тис. грн.

56,7

55,4

63,9

7,2

12,7

6. Худоба, в т.ч.:

Тис. грн.

613,5

621,4

656,7

43,2

7,0

- велика рогата худоба;

Тис. грн.

326,1

310,7

295,8

-30,3

-9,3

- свині

Тис. грн.

287,4

310,7

360,9

73,5

25,6

7. Молоко

Тис. грн.

104,4

99,8

120,9

16,5

15,8

Всього

Тис. грн.

1709,5

1745,7

1831,7

122,2

7,1

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...