Меню сайта

Фінансовий стан підприємства, його зміст, показники, їх розрахунок та аналіз

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, реальні та потенційні фінансові можливості. Він є синтетичним показником, який впливає на ефективність господарської діяльності підприємства. У свою чергу фінансовий стан підприємства прямо залежить від результатів його діяльності. Якщо господарська діяльність є прибутковою, то утворюються додаткові джерела засобів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового стану підприємства. Брак або неправильне формування і використання активів може виявитися головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості перед постачальниками за одержану сировину та матеріали, неповного та неритмічного забезпечення необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов’язань перед найманими працівниками, власниками та державою.

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, реальні та потенційні фінансові можливості.

Аналіз фінансового стану починається з оцінки активів і пасивів балансу.

За П(С)БО основні елементи фінансової звітності, що безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану, трактуються наступним чином:

) актив - це ресурс, контрольований підприємство у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигід підприємству;

) зобов’язання - теперішня заборгованість підприємства, що виникає в наслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів із підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Зобов’язання - це зовнішня заборгованість суб’єкта господарювання перед банками, державою, постачальниками та працівниками;

) власний капітал - залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань. Власний капітал - це внутрішня заборгованість (зобов’язання) суб’єкта господарювання перед його власниками.

В таблиці 2.3 здійснено аналіз фінансового стану СТОВ «Старокотельнянське» за останні роки

Таблиця 2.3

Показники фінансового стану СТОВ «Старокотельнянське» та їх аналіз

Назва показника

2009

2010

2011

Відхилення 2011р. від 2009р., + -

1

Обсяг отриманих грошових коштів, тис. грн. (ф 3 р. 400)

726

543

13123

+12397

2

Залишки грошових коштів на рахунок у банку: тис. грн. а) в національній валюті (ф.1 р.230) б) в іноземній валюті (ф.1 р.240)

643 1315

1609 708

9730 3483

+9087 +2168

3

Розмір дебіторської заборгованості на кінець року, тис. грн. (ф.1 р.160-р210)

17690

29560

48215

+30525

4

Розмір кредиторської заборгованості на кінець року, тис. грн (ф.1 р 530-610)

4900

7617

9038

+4138

5

Обсяг фінансових ресурсів-всього, тис. грн.:

5.1

обсяг власних фінансових ресурсів (ф.3 р 010+020)

17897

19935

23246

+5349

5.2

обсяг позичених фінансових ресурсів, тис. грн. (ф. 1 р 480+ 500+510)

13311

21515

48035

+34734

5.3

обсяг залучених фінансових ресурсів, тис. грн.( ф.1 р 540+550+570+580)

1273

1635

2144

+871

6

Прибуток від операційної (основної) діяльності, тис. грн.: (ф.2 р.100)

15357

14063

32869

+17512

7

Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.: (ф.2 р.190)

10194

10638

14170

+3976

8

Чистий прибуток, тис. грн.: (ф.2 р.220)

10294

10638

14170

+3876

9

Фактична наявність власних джерел формування оборотних активів, тис. грн. (ф.1 р 380-080)

13230

16809

26438

+13208

10

Надлишок (нестача) власних джерел формування оборотних активів, тис. грн. (ф.1 р 380+480-080-100)

18048

17659

22702

+4654

11

Обіговість оборотних активів, дні

6,0

5,4

43,4

+37,4

12

Рентабельність, %:

12.1

продаж (виручки)

6,51

6,83

7,45

+0,94

12.2

операційної діяльності

8,47

9,43

17,27

+8,8

12.3

звичайної діяльності

9,6

9,63

8,69

-0,91

12.4

використання основних фондів (амортизації)

21,47

23,18

25,77

+4,3

12.5

матеріальних витрат

64,01

62,23

41,78

-22,23

12.6

витрат на оплату праці

16,8

16,31

17,05

+0,25

12.7

витрат виробництва

24,66

23,18

25,77

1,11

12.8

підприємства в цілому

8,61

9,93

10,24

+1,63

12.9

всього капіталу

16,84

18,75

19,68

+2,84

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...