Меню сайта

Формування державної політики в області фінансів

В кожнiй країнi конкретнi методи проведення фiнансової полiтики залежать вiд iсторичних умов, рiвня економiчного розвитку, нацiональних традицiй та iнших чинникiв. Сучасну полiтику України в області фінансів в значнiй мiрi визначає важкий стан економiки, як наслідок тривалої фінансової кризи. Багато років наша держава перебувала у складі Радянського Союзу, і це справило великий негативний вплив на сучасне становище України взагалі, і на фінансову систему зокрема. Сучасні трактування сутності фінансів, як правило, є інтерпретаціями найпоширеніших дефініцій радянських часів, що характеризували сутність радянських фінансів. Всі суперечності радянської теорії залишаються актуальними й до сьогодні. [6, 1-7]

Економічна ситуація, в якій опинилася Україна на початку 90-х років, виявилася чи не найскладнішою серед усіх постсоціалістичних країн. В економіці країни спостерігалося загострення кризових процесів. Було допущено ряд помилок в економічній політиці, ігнорувалися специфічні умови ринкової трансформації економіки України.

До найважливіших завдань на сьогодні у сфері політики в області фінансів належать [10, 2-5]:

· забезпечення збалансованості бюджетів;

· оптимізація рівня бюджетного дефіциту;

· посилення контрольної роботи за витрачанням бюджетних коштів;

· використання в процесі бюджетного планування соціальних стандартів та нормативів;

· скорочення обсягу дотацій та субсидій з бюджету;

· зміцнення доходної бази органів місцевого самоврядування;

· вдосконалення міжбюджетних відносин;

· вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері.

Полiтика в області фінансів має надзвичайно велике значення в життi суспiльства. В залежностi вiд характеру заходів i часу, на якi вони розрахованi, розрiзняють наступні поняття: фінансова стратегія і фінансова тактика.

Фінансова стратегія - це основнi напрями використання фiнансiв на тривалу перспективу [3, 2-8]. Прикладом стратегiчних завдань є: впровадження власної грошової одиницi, проведення приватизацiї, подолання iнфляцiї i спаду виробництва.

Фінансова тактика спрямована на вирiшення завдань окремого етапу розвитку країни i полягає у змiнi форм органiзацiї фiнансових вiдносин. Яскравим прикладом фiнансової тактики є удосконалення системи оподаткування, надання пiльг окремим платникам, територiальний перерозподiл фiнансових ресурсiв через бюджетну систему. [7, 120]

Державна політика в області фінансів справляється задля мобілізації грошових коштів. Розподіл коштів є також одним з важливих напрямів фінансової діяльності держави. Саме під час розподілу коштів чіткіше простежуються пріоритети державної політики та її співвідношення із функціями держави.

Важливим поняттям в визначенні політики держави в області фінансів є поняття стійкості фінансової системи. Узагальнююче розуміння стійкості - це здатність системи зберігати деякі властивості та характеристики незмінними. Однак, важко характеризувати її окремим параметром.

Стійкість фінансової системи - це такий стан динамічної фінансової системи, за якого вплив будь-яких шоків на фінансову систему не заважає їй забезпечувати ефективний перерозподіл фінансових ресурсів в економіці, функціонування платіжної системи.[13, 5]

За допомогою фінансів і політики в області фінансів, стратегія і тактика якої змінюється в залежності від характеру і напряму правлячої економічної доктрини, здійснюється багатосторонній регулюючий вплив на ринкові відносини і процес розширеного відтворення.

Така політика має ціль у досягненні прогресивного соціально-економічного розвитку і фінансової стабільності, балансу доходів і видатків.

Фінансова політика впливає на узгодженість соціально-економічних інтересів сучасного суспільства, і роль фінансової політики з розвитком міжнародного фінансового ринку зростає. Складання ефективної фінансової політики - це процес, який постійно продовжується, що враховує історичні особливості розвитку держави. [10, 2-5]

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...