Меню сайта

Формування державної політики в області фінансів

В кожнiй країнi конкретнi методи проведення фiнансової полiтики залежать вiд iсторичних умов, рiвня економiчного розвитку, нацiональних традицiй та iнших чинникiв. Сучасну полiтику України в області фінансів в значнiй мiрi визначає важкий стан економiки, як наслідок тривалої фінансової кризи. Багато років наша держава перебувала у складі Радянського Союзу, і це справило великий негативний вплив на сучасне становище України взагалі, і на фінансову систему зокрема. Сучасні трактування сутності фінансів, як правило, є інтерпретаціями найпоширеніших дефініцій радянських часів, що характеризували сутність радянських фінансів. Всі суперечності радянської теорії залишаються актуальними й до сьогодні. [6, 1-7]

Економічна ситуація, в якій опинилася Україна на початку 90-х років, виявилася чи не найскладнішою серед усіх постсоціалістичних країн. В економіці країни спостерігалося загострення кризових процесів. Було допущено ряд помилок в економічній політиці, ігнорувалися специфічні умови ринкової трансформації економіки України.

До найважливіших завдань на сьогодні у сфері політики в області фінансів належать [10, 2-5]:

· забезпечення збалансованості бюджетів;

· оптимізація рівня бюджетного дефіциту;

· посилення контрольної роботи за витрачанням бюджетних коштів;

· використання в процесі бюджетного планування соціальних стандартів та нормативів;

· скорочення обсягу дотацій та субсидій з бюджету;

· зміцнення доходної бази органів місцевого самоврядування;

· вдосконалення міжбюджетних відносин;

· вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері.

Полiтика в області фінансів має надзвичайно велике значення в життi суспiльства. В залежностi вiд характеру заходів i часу, на якi вони розрахованi, розрiзняють наступні поняття: фінансова стратегія і фінансова тактика.

Фінансова стратегія - це основнi напрями використання фiнансiв на тривалу перспективу [3, 2-8]. Прикладом стратегiчних завдань є: впровадження власної грошової одиницi, проведення приватизацiї, подолання iнфляцiї i спаду виробництва.

Фінансова тактика спрямована на вирiшення завдань окремого етапу розвитку країни i полягає у змiнi форм органiзацiї фiнансових вiдносин. Яскравим прикладом фiнансової тактики є удосконалення системи оподаткування, надання пiльг окремим платникам, територiальний перерозподiл фiнансових ресурсiв через бюджетну систему. [7, 120]

Державна політика в області фінансів справляється задля мобілізації грошових коштів. Розподіл коштів є також одним з важливих напрямів фінансової діяльності держави. Саме під час розподілу коштів чіткіше простежуються пріоритети державної політики та її співвідношення із функціями держави.

Важливим поняттям в визначенні політики держави в області фінансів є поняття стійкості фінансової системи. Узагальнююче розуміння стійкості - це здатність системи зберігати деякі властивості та характеристики незмінними. Однак, важко характеризувати її окремим параметром.

Стійкість фінансової системи - це такий стан динамічної фінансової системи, за якого вплив будь-яких шоків на фінансову систему не заважає їй забезпечувати ефективний перерозподіл фінансових ресурсів в економіці, функціонування платіжної системи.[13, 5]

За допомогою фінансів і політики в області фінансів, стратегія і тактика якої змінюється в залежності від характеру і напряму правлячої економічної доктрини, здійснюється багатосторонній регулюючий вплив на ринкові відносини і процес розширеного відтворення.

Така політика має ціль у досягненні прогресивного соціально-економічного розвитку і фінансової стабільності, балансу доходів і видатків.

Фінансова політика впливає на узгодженість соціально-економічних інтересів сучасного суспільства, і роль фінансової політики з розвитком міжнародного фінансового ринку зростає. Складання ефективної фінансової політики - це процес, який постійно продовжується, що враховує історичні особливості розвитку держави. [10, 2-5]

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...