Меню сайта

Фінансові ресурси підприємства, їх склад, структура та аналіз

Для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопичень підприємства використовують різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також кошти. При цьому матеріальні ресурси є основою виробничого процесу. Вони формуються, як правило, за рахунок різних джерел: власних, позичених та залучених.

При цьому власні джерела фінансування підприємства формуються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань.

Позичені джерела фінансування підприємства формуються в основному за рахунок довго- та короткострокових кредитів банку.

Залучені джерела фінансування підприємства формуються за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості.

Усі перелічені джерела беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і у здійсненні його виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку.

Отже, фінансові ресурси підприємств - це їх власний, позичений та залучений грошовий капітал, який вони використовують для формування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку.

Таким чином, фінансові ресурси підприємств - це не грошові кошти підприємств, як це стверджують деякі економісти, а джерела підприємств, спрямовані на формування активів.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, - у активі балансу.

Зв'язок між фінансовими ресурсами і грошовими коштами виявляється у тому, що грошові кошти є матеріальним вираженням фінансових ресурсів.

Сума джерел формування активів підприємства, зафіксована у пасиві балансу, є капіталом підприємства.

Власний, позичений та залучений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, становить зобов'язання перед конкретними власниками - державою, юридичними та фізичними особами.

Фінансові ресурси формуються у процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарсько-фінансової діяльності. Це виявляється насамперед у формуванні статутного капіталу при створенні підприємств, а у процесі їх діяльності - у формуванні відповідних джерел грошових коштів.

Склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від виду та розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва.

При цьому обсяг фінансових ресурсів тісно пов'язаний з обсягом виробництва, ефективністю діяльності підприємства. Зі збільшенням обсягу виробництва і підвищенням ефективності діяльності підприємства збільшується обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки.

Достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають стійкий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом.

В таблиці 2.4 здійснено аналіз складу та структури фінансових ресурсів СТОВ «Старокотельнянське» (пасив балансу)

Таблиця 2.4

Склад та структура фінансових ресурсів СТОВ «Старокотельнянське»

Показники

2009

2010

2011

Відхилення 2011р від 2009

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

+/-

%

Пасив Балансу

1. Власний капітал:

73309

79,1

83830

73,1

99167

61,2

25858

+135,3

Статутний капітал

333

0,4

333

0,3

333,1

0,2

-

-

Інший додатковий капітал

37037

39,9

35129

30,7

34145

21,1

-2892

92,19

Резервний капітал

361

0,4

361

0,3

360,8

0,2

-

-

Нерозподілений прибуток

35579

38,4

48007

41,8

64328

39,7

28749

+180,8

2. Забезпечення наступний виплат та платежів:

1203

1,3

1648

1,5

5803

3,6

4600

+482,4

Забезпечення виплат персоналу

1057

1,1

1518

1,3

5427

3,3

4370

+513,7

Інші забезпечення

146

0,2

130

0,2

376

0,3

230

+257,5

3. Довгострокові зобов’язання :

12379

13,3

11111

9,7

17136

10,6

4757

+138,4

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

12032

13,0

9507

8,3

16073

9,9

4041

+133,6

Інші довгострокові зобов’язання

347

0,3

1604

1,4

1063

0,7

716

+306

4. Поточні зобов’язання:

5832

6,3

18022

15,7

39937

24,6

34105

+684,8

Короткострокові кредити банків

23

0,02

6970

6,1

5338

3,3

5315

+23008

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

909

1,0

3434

3,0

25561

15,8

24652

+2711

Кредиторська заборгованість

2605

2,8

3904

3,4

4351

2,7

1746

+167,0

Розрахунки зі страхування

312

0,3

430

0,4

220

0,1

-92

70,5

Розрахунки з оплати праці

513

0,6

663

0,6

572

0,4

59

+111,4

Інші поточні зобов’язання

1469

1,58

2620

2,2

3895

2,3

2426

+265,2

5. Доходи майбутніх періодів

9

0,01

0

0

0

0

-9

0

Валюта Балансу

92733

100

114610

100

162043

100

69310

+174,7

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...