Меню сайта

Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Ураховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або стабілізувати її на певному рівні.

На величину прибутку впливають як зовнішні фактори, так і фактори внутрішнього характеру.

До зовнішніх факторів належать:

– стан товарної та ринкової кон’юнктури,

– коливання попиту та пропозиції,

– зміна еластичності попиту, рух цін на ринку,

– рівень конкуренції на продукцію,

– рівень державного регулювання економіки.

До факторів внутрішнього характеру належать:

– рівень витрат виробництва,

– обсяг реалізації продукції,

– доля ринку певного підприємства,

– якість товарів,

– конкурентоспроможність товарів,

– стратегія та політика ціноутворення на підприємстві, т

– ехнічний та організаційний рівень виробництва.

Найважливішим фактором, що впливає на величину прибутку від реалізації товарної продукції, є зміна обсягу виробництва й реалізації: чим більше обсяг реалізації, тим більше прибутку одержить підприємство, і навпаки. Залежність прибутку від цього фактору за інших рівних умов прямо пропорційна. Падіння обсягу виробництва, не вважаючи ряду протидіючих факторів, як, наприклад, ріст цін, неминуче тягне ськорочення обсягу прибутку.

Другим, не менш важливим, фактором, що впливає на величину прибутку від реалізації товарної продукції, є зміна рівня собівартості продукції. Якщо зміна обсягу реалізації впливає на суму прибутку прямо пропорційно, то зв'язок між величиною прибутку й рівнем собівартості зворотна. Чим нижче собівартість продукції, обумовлена рівнем витрат на її виробництво й реалізацію, тим вище прибуток, і навпаки. Цей фактор, що визначає розмір прибутку, у свою чергу, є під впливом багатьох причин. Тому при аналізі зміни рівня собівартості повинні бути виявлені причини її зниження або підвищення для того, щоб розробити заходу щодо ськорочення рівня витрат на виробництво й реалізацію продукції, а отже, збільшенню за рахунок цього прибутку. Фактором, що прямо визначає величину прибутку від реалізації продукції, є система ціноутворення, застосовувана на підприємстві.

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...