Меню сайта

Шляхи збільшення прибутку на підприємстві

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

14731

0

13542

0

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

5204

X

4355

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

203

0

147

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

183

0

0

30

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

2671

28

0

Витрати на сплату відсотків

060

2003

X

1787

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

19652

0

19828

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

0

12733

0

5683

- витрат майбутніх періодів

090

0

49

233

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

3121

0

0

825

- доходів майбутніх періодів

110

0

9

0

37

Грошові кошти від операційної діяльності

120

9982

0

13516

0

Сплачені:

- відсотки

130

X

1857

X

966

- податки на прибуток

140

X

3620

X

3173

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

4504

0

9377

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

100

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

4504

0

9477

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

2574

X

2615

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

31

X

0

X

- дивіденди

220

0

X

0

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних активів

250

X

13294

X

8896

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

10690

0

6281

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

10690

0

6281

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

51685

X

23852

X

Інші надходження

330

0

X

89

X

Погашення позик

340

X

44833

X

27863

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

124

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

6728

0

0

3922

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

6728

0

0

3922

Чистий рух коштів за звітній період

400

543

0

0

726

Залишок коштів на початок року

410

1958

X

2654

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

183

30

0

Залишок коштів на кінець року

430

2318

X

1958

X

Примітки

д/н

Керівник

Покотило Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Захарчук Тамара Миколаївна

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...