Меню сайта

Шляхи збільшення прибутку на підприємстві

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

14731

0

13542

0

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

5204

X

4355

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

203

0

147

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

183

0

0

30

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

2671

28

0

Витрати на сплату відсотків

060

2003

X

1787

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

19652

0

19828

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

0

12733

0

5683

- витрат майбутніх періодів

090

0

49

233

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

3121

0

0

825

- доходів майбутніх періодів

110

0

9

0

37

Грошові кошти від операційної діяльності

120

9982

0

13516

0

Сплачені:

- відсотки

130

X

1857

X

966

- податки на прибуток

140

X

3620

X

3173

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

4504

0

9377

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

100

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

4504

0

9477

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

2574

X

2615

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

31

X

0

X

- дивіденди

220

0

X

0

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних активів

250

X

13294

X

8896

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

10690

0

6281

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

10690

0

6281

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

51685

X

23852

X

Інші надходження

330

0

X

89

X

Погашення позик

340

X

44833

X

27863

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

124

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

6728

0

0

3922

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

6728

0

0

3922

Чистий рух коштів за звітній період

400

543

0

0

726

Залишок коштів на початок року

410

1958

X

2654

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

183

30

0

Залишок коштів на кінець року

430

2318

X

1958

X

Примітки

д/н

Керівник

Покотило Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Захарчук Тамара Миколаївна

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...