Меню сайта

Аспекти адміністративного управління процесом формування та використання коштів Пенсійного фонду України

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників Пенсійного фонду України вносить Міністр праці та соціальної політики України.

Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань, обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

Структуру центрального апарату Пенсійного фонду України затверджує Міністр праці та соціальної політики України. Штатний розпис, кошторис видатків Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного фонду України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з питань вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра праці та соціальної політики.

Схематично структура управління Пенсійного фонду зображена на рис.1.3.1.

Структуру управління Пенсійним фондом України можна представити за схемою, яка наведена на рис. 1.3.2.

На відміну від інших центральних органів виконавчої влади, вищим органом управління Пенсійним фондом є його правління - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 418. Правління складається з 19 чоловік. До його складу входять Голова правління Фонду, його заступники, представники профспілок, роботодавців, центральних органів виконавчої влади та народні депутати (див. рис.1.3.3.).

Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

Рис. 1.3.2 Структура управління Пенсійного фонду України та рух фінансових потоків пенсійної системи

Рис. 1.3.3. Схема управління Пенсійним фондом України по вертикальному принципу

Правління Пенсійного фонду України:

1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду України;

) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект річного бюджету Пенсійного фонду України і звіт про його виконання;

) у межах своєї компетенції приймає постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України;

) заслуховує звіт про діяльність головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, розглядає результати перевірок і ревізій їх роботи;

) затверджує положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах;

) призначає на посади та звільняє з посад начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у порядку, встановленому відповідно до законодавства Міністром праці та соціальної політики України;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...