Меню сайта

Планування доходів та механізм визначення видатків Пенсійного фонду

Компанії з управління активами і зберігач складають та подають звіти щодо інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах правлінню Пенсійного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в порядку та за формами, встановленими правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Виконавча дирекція Пенсійного фонду складає річний звіт щодо формування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах з висновком щодо достатності цього резерву коштів для забезпечення виконання Пенсійним фондом зобов'язань у солідарній системі протягом наступних 75 років і подає його правлінню Пенсійного фонду для затвердження.

Якщо протягом року сума резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах становить менше ніж 90 відсотків суми коштів, необхідних за результатами щорічного актуарного розрахунку для забезпечення довгострокової фінансової стабільності та виконання зобов'язань Пенсійного фонду щодо фінансування пенсій та соціальних послуг, правління Пенсійного фонду зобов'язане подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел поповнення та збалансування бюджету Пенсійного фонду. Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку.

Виконавча дирекція Пенсійного фонду забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на наступні 1, 5, 10 та через кожні 5 років на - 75 років.

Актуарні розрахунки здійснюються відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Результати актуарних розрахунків оформляються у вигляді звіту, який складається та підписується актуаріями - виконавцями. Зазначений звіт має містити розрахунки, дані, методи і припущення, що використовувалися під час їх здійснення, та висновки щодо фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і рекомендації щодо заходів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності цієї системи.

Актуаріями можуть бути особи, які відповідають вимогам, передбаченим у положенні про підрозділ з актуарних розрахунків, яке затверджується правлінням Пенсійного фонду. За необхідності проведення додаткових актуарних розрахунків виконавча дирекція Пенсійного фонду може залучати відповідних фахівців та експертів, вартість оплати послуг яких затверджується правлінням Пенсійного фонду.

Доходи Пенсійного фонду України поділяють на власні надходження та кошти, які надходять з Державного бюджету України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Різниця між такими джерелами полягає в тому, що власні надходження не мають цільового призначення - йдуть на виплату існуючої потреби в пенсіях, а кошти Державного бюджету України чи соціальних фондів - мають чітко встановлені напрями витрачання (наприклад пенсії військовослужбовцям виплачують за рахунок коштів лише Державного бюджету України).

Власні доходи Пенсійного фонду України поділяють на: обов’язкові внески на обов’язкове державне пенсійне страхування з боку підприємств, громадян; кошти банків за користування тимчасово вільними коштами ПФУ; доходи ПФУ від запровадження спрощеної системи оподаткування; інші надходження (табл. №2.1.1).

Планування по кожному з таких джерел має окремі особливості. Так, при розрахунку можливого обсягу надходжень внесків на ОДПС, потрібно врахувати фонд оплати праці платників на наступний рік. Такий показник розраховує Міністерство економіки та європейської інтеграції щороку по окремих регіонах країни та галузях економіки. Контрольні цифри доводяться правлінню ПФУ, яке в свою чергу надсилає їх управлінням фонду в областях. Відділи доходів обласних управлінь визначають показник фонду оплати праці (ФОП) для районів. Враховуючи тарифи страхового внеску по окремих платниках, визначають очікувані надходження по цій статті (рис.2.1.2).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...