Меню сайта

Пропозиції щодо реформування пенсійної системи в Україні

Подальшими розвідками в цьому напрямі мають бути пошуки механізмів захисту пенсійних активів другого та третього рівня накопичувальної пенсійної системи.

Висновки

Узагальнюючи результати теоретичної та практичної роботи по вдосконаленню формування фінансових джерел Пенсійного фонду України, слід зробити наступні висновки:

1. На всіх етапах розвитку суспільства важливою складовою соціальної політики держави було і залишається пенсійне забезпечення громадян.

. Особливого значення дана проблема має на сучасному етапі, коли мова йде про докорінне реформування пенсійної реформи. Основними напрямами її вдосконалення є здійснення заходів щодо мобілізації грошових надходжень до Пенсійного фонду, створення триєдиної системи пенсійного забезпечення.

3. Пенсійна система лише тоді може вважатись досконалою, коли вона є фінансово стабільною і захищеною від ризиків. В Україні пенсійна реформа рухається, але вкрай повільно.

4. На цей час у країні сформовано трирівневу систему пенсійного забезпечення: державна солідарна система, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування й система добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

. Крім того, планові й позапланові перевірки, що їх здійснює ГоловКРУ України, свідчать: частина бюджетних коштів використовується вкрай неефективно, значна їх частина розкрадається на різних рівнях законодавчої і виконавчої влади. Отже, назріла потреба в розширенні адміністративних прав контролюючих державних органів країни.

6. Єдиним джерелом балансування бюджету ПФУ є дотації з державного бюджету.

7. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства одним із пріоритетів є соціальне забезпечення людини, яка з фактора виробництва перетворюється на головну рушійну силу суспільства. Держава має забезпечувати достатній життєвий рівень широких верств населення на основі науково обгрунтованої політики доходів. В Україні диференціація між соціальними групами залишається високою. За інформацією Державної податкової адміністрації України, у 2009 році налічувалося 7423 мільйонера. Мінімальний розмір заробітної плати з 1.04.2011 року становить 960 грн. У цьому контексті зазначимо, що співвідношення між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом поступово зростає, але не такими темпами, як у західноєвропейських і навіть у окремих постсоціалістичних країнах.

. Аналізуючи сучасний стан пенсійної системи України, яка потребує реформування відповідно з досвідом розвинутих країн світу, можна дійти висновку, що переважна частина негараздів у цій сфері пов'язана передусім із відсутністю науково обгрунтованої, зваженої стратегії соціального розвитку як основного орієнтиру при розробці і прийнятті закону, укази, постанови. Давно назріла потреба у визначенні цілей, основної мети, заради якої планується спрямовувати матеріальні і фінансові ресурси країни на перспективу.

. Слід також відмітити, що нині діюча солідарна пенсійна система має певні недоліки і не відповідає сучасним вимогам. Ця система забезпечує в країні виплати приблизно в межах 40 відсотків від середньої заробітної плати. А тому в країні повинні бути використані всі резерви щодо надходження грошових коштів до Пенсійного фонду. Слід погодитись з положенням Л. Ткаченко [28], в тому що до основних заходів з мобілізації надходження коштів слід відносити, зокрема, наступні: перерозподіл навантаження зі сплати пенсійного збору від роботодавця до працівника, причому працівник має сплачувати не менше чверті його загального розміру; розширення участі населення у пенсійному страхуванні шляхом реструктуризації зайнятості та мотивації активності населення; удосконалення порядку призначення та індексації пенсій; законодавче регулювання гарантованої мінімальної пенсійної виплати визначення пріоритетів розвитку пенсійної системи тощо.

. Отже система пенсійного забезпечення повинна докорінно вдосконалитись, а її основні напрями повинні включати:

реформовану державну систему соціального забезпечення;

обов’язкове персоніфіковане накопичення кожного громадянина;

добровільне накопичення заощаджень населення.

На найближчу перспективу національна пенсійна система, після законодавчого врегулювання, може складатись як з державного, так і недержавного забезпечення. Все це буде сприяти покращенню всієї системи соціальних виплат населенню.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...