Меню сайта

Реорганізація фінансової системи України як фактор стабілізації фінансової системи

. Децентралізація бюджетної системи;

. Створення цивілізованого механізму фінансової підтримки підприємницької діяльності;

. Посилення ролі фінансів в Україні.

Отже, Україні необхідно вжити наступним заходам:

підвищити ефективність діяльності банків шляхом їх укрупнення;

- привести законодавчі норми України у відповідність з міжнародними нормами і вимогами Європейського Союзу;

відмовитися від використання не грошових форм розрахунків, ввести жорстку фіскальну дисципліну.[20]

ВИСНОВКИ

Фінансова система - це сукупність фінансових відносин, пов’язаних з товарообміном. Фінансова система є складовою економічної системи, яка визначає форму і зміст основних економічних відносин, котрі виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту. Основними її складовими є державні фінанси, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання та страхові фонди. Основною її ланкою є бюджетна система.

Особливість розвитку фінансової системи України полягає в тому, що довгий час вона була складовою фінансової системи Радянського Союзу, і разом з здобуттям незалежності здобула і всі негативні наслідки такого союзу. Фінансова система України досить молода і не має достатнього досвіду. Зараз вона існує на підвалинах радянської системи і функціонує за її принципами.

Основні проблеми полягають в відсутності законодавчого закріплення змін в фінансовій системі. Необхідні чіткі правові та адміністративні основи управління. В Україні також має місце фінансова дестабілізація.

Головною задачею держави є побудова принципово нової фінансової системи без використання негативних тенденцій колишнього СРСР.

В умовах трансформаційної економіки, Україна потребує значної реорганізації фінансової системи задля досягнення стабілізації. Центральною проблемою сьогодення і майбутнього фінансової стабілізації в Україні залишається інфляція.

Основною тенденцією системних трансформацій сучасності визнано глобалізацію. Найбільший вияв глобалізаційних процесів зазнала фінансова глобалізація. Україна вже долучилася до всеохоплюючих глобалізаційних процесів. Свідченням цього є висока динаміка та стрімке зростання обсягів валютних і євровалютних ринків, банківських депозитів в іноземній валюті, залучених на міжнародному фінансовому ринку активів, сукупних ресурсів інституційних інвесторів.

Задля ефективного функціонування, фінансова система України потребує вдосконалення, яке повинно здійснюватись в напрямках вдосконалення фінансового законодавства і права, створення на якісно новій основі організаційно-економічного механізму управління фінансами, посилення ролі фінансів в країні.

Фінансова система України значною мірою визначається станом кризи. Тому задля подолання кризового стану потрібно провести комплекс реформ, спрямованих на стабілізацію фінансової системи. Але лише при комплексному підході до рішення проблеми можна досягти позитивних результатів.

Отже, фінансова система є життєво важливою в економіці та суспільстві і є запорукою нормальної життєдіяльності країни.

Додаток 1

Додаток 2

Основні видатки бюджету

Додаток 3

Структура фінансової системи України

Додаток 4.

Структура бюджетної системи України

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Бюджет - це виражений в грошовій сумі розклад майбутніх прибутків і витрат держави, який складають щорічно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...