Меню сайта

Основні засоби як об'єкт фінансового контролю

Ефективне використання основних засобів дозволяє підприємству плідно організувати свою роботу, підвищити продуктивність праці. Тому керівництву необхідно постійно збільшувати ефективність використання цих необоротних активів вдосконалювати та покращувати інтенсивність їх використання. Це можна забезпечити виконуючи дієвий фінансовий контроль як в межах підприємства, так і зовнішніми контролюючими органами. Для проведення результативного фінансового контролю необхідно розуміти сутність основних засобів та механізм їх обліку та порядок нарахування амортизації, розрізняти різні види вартостей активу та за якою саме вони відображаються у фінансовій звітності. Порядок відображення основних засобів та операцій з ними визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 ^Основні засоби".

Основні засоби є елементом необоротних активів. Необоротні активи - це активи підприємства, які придати для використання протягом періоду, який є тривалішим за 12 місяців чи один операційний цикл, тобто усі ті, які не є оборотними [57].

Основні засоби, в свою чергу, - це необоротні матеріальні активи, які підприємство використовує у процесі своєї діяльності та які, як очікується, будуть задіяні протягом періоду, який перевищує один рік або один операційний цикл.

Основні засоби експлуатуються підприємством для:

- використання у виробничих процесах чи для доставки готової продукції, товарів або надання послуг;

- передачі в оренду;

- експлуатації адміністративним та іншим персоналом фірми та надання певних соціальних функцій [31].

Відповідно до П(с)БО 7 група основних засобів - це сукупність подібних за певними характеристиками, призначенням та умовами експлуатації матеріальних активів. Є десять груп основних засобів:

- інвестиційна нерухомість;

- земельні ділянки;

- капітальні витрати на поліпшення земель;

- будинки та споруди;

- машини та обладнання^

- транспортні засоби;

- інструменти, прилади та інвентар;

- тварини;

- багаторічні насадження;

- інші [90].

До складу основних засобів, в якості об'єкта контролю, можуть бути зараховані незавершені капітальні інвестиції. До них відносять витрати з будівництва, покупки, поліпшення, ремонту основних засобів з початку і до завершення усіх робіт до монтажу основного засобу та введення його в експлуатацію.

Об'єкт основних засобів - це завершений пристрій з певними пристосуваннями, окремий предмет, який має самостійно експлуатуватись. Якщо певний об'єкт основних засобів містить в собі ще запасні частини, які мають різний термін експлуатації, то кожен з цих частин може визначатись в обліку як автономний.

Зарахування основних засобів на баланс відбувається на основі акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) та за первісною вартістю. Цей показник дорівнює сумі грошових коштів, які були сплачені при їх придбанні чи витрачені при їх виробництві або справедливій вартості активів, переданих в обмін на основні засоби, тобто це фактична собівартість активу. В залежності від того, яким шляхом основний засіб потрапив на підприємство (придбання за грошові кошти, виробництво, безоплатне отримання, обмін на подібний чи неподібний об'єкт), то первісна вартість також може визначатись по різному. Первісна вартість основних засобі в&які надійшли на підприємство шляхом безоплатного отримання рівнозначна справедливій вартості активу на число отримання. Якщо основні засоби вносяться до статутного капіталу підприємства, то первісна вартість визначається та погоджується самими засновниками. Якщо основні засоби переводяться з оборотних активів чи готової продукції, то основою для визначення їх вартості є П(с)БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати". Якщо основні засоби отримуються шляхом обміну на подібний об'єкт, то первісною вартістю виступатиме залишкова вартість переданого об'єкта. Але, якщо залишкова вартість переданого об'єкта буде більшою за його справедливу вартість, то головною для зарахування на баланс буде справедлива вартість об'єкта переданого об'єкта. При цьому різниця зараховується до витрат звітного періоду. Якщо основний засіб обмінюється на неподібний об'єкт, тобто при проведенні часткового обміну, то його первісна вартість буде дорівнювати буде рівносильна справедливій вартості переданого активу, але будуть враховуватись усі грошові суми та їх еквіваленти, що були передані або отримані під час обміну. Усі операції проводяться з урахуванням витрат, які зараховуються до первісної вартості. Первісна вартість включає наступні витрати:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...