Меню сайта

Основні засоби як об'єкт фінансового контролю

- фактично сплачені суми постачальникам або підрядчикам за надані активи чи виконані роботи;

- реєстраційні збори, сплачені мита та податки тощо сплачуються при придбанні основного засобу;

- видатки на страхування ризиків під час доставки та видатки транспортній організації;

- витрати на введення в експлуатацію ( монтаж, налагодження, установка);

- усі інші витрати, які можуть бути понесені під час приведення основного засобу до стану, в якому він буде готовий до експлуатації та принесення безпосередньої вигоди [24].

Первісна вартість об'єктів основних засобів може зростати відповідно до витрат, які були понесені під час поліпшення об'єкта ( модернізація, ремонт, добудова, реорганізація, реконструкція тощо) Але, також, вона може зменшуватись при частковій ліквідації основних засобів. Результатом таких маніпулювань з первісною вартістю об'єктів може бути збільшення або зменшення очікуваних економічних вигід від їх експлуатації у майбутньому.

У процесі експлуатації основні засоби зменшують свою корисність, тобто втрачається економічна користь в сумі перевищення залишкової вартості над очікуваним відшкодуванням. Відповідно на основні засоби нараховується амортизація. Це поступовий процес списання вартості активу протягом періоду його корисного використання, який визначається фірмою під час визнання цього активу, та перенесення її на товар™ який був виготовлений за його допомогою. Яким саме методом нараховується амортизація підприємство визначає самостійно в установчих документах [25].

Під час використання даного виду активу та нарахування амортизації, основні засоби зменшують свою вартість та відображаються у фінансовій звітності уже за залишковою вартістю. Цей показник дорівнює різниці первісної вартості та зносу, нарахованого у звітному періоді. У валюту балансу враховується саме залишкова вартість.

Якщо на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів значно різниться від їх первісної чи справедливої вартості то підприємство може провести їх переоцінку. При цьому, якщо основний засіб є приналежним до певної групи, то переоцінка проводитиметься по всій груп основних засобів. Не можуть бути переоціненими малоцінні та швидкозношуючі необоротні матеріальні активи та бібліотечн1 фонди, якщо їх амортизація проводиться шляхом нарахування суми зносу у розмірі 50% у перший та останній місяці їх використання.

Переоцінена вартість основних засобів - це вартість, яка розраховується множенням первісної об'єкта основних засобів, суми його зносу на певний індекс переоцінки, який, в свою чергу, розраховується діленням справедливої вартості активу на його залишкову вартість.

Основні засоби можуть також бути відремонтовані та поліпшені, тобто може проводитись модернізація, добудова та реконструкція. Після завершення ремонту має бути оформлений акт приймання-здач: виконаних робіт.

Вибуття (ліквідації) основних засобів відбувається шляхом списування з балансу активу після його продажу, ліквідації безплатній передачі, повного зіпсування, нестачі основних засобів або з інших причин, які призвели до зменшення вартості активу [26].

Ліквідаційна вартість основних засобів - це грошові суми, інші акти або будь-як вигоди, як підприємство сподівається отримати від списання основного засобу після завершення періоду його корисного використання, віднімаючи при цьому витрати, які були понесені на його ліквідацію.

Протягом строку корисної експлуатації основних засобів на них нараховується амортизація. Строк корисного використання - певний період часу, протягом якого, як очікується, експлуатація основних засобів буде приносити певну користь^, на яку розраховували під час придбання або виробництва основного засобу. Цей період самостійно визначається підприємством, установою, організацією. На термін корисного використання впливає не лише фізичний знос, а й моральне старіння. Суть морального зносу полягає в наступному: з часом з'являються нові удосконалені моделі обладнання, на фоні яких уже закуплені є не такими продуктивними та менш прибутковими.

Амортизація - це періодичне перенесення вартості основного засобу на виготовлений, з його допомогою, продукт або послугу. Вона нараховується у вигляді зносу на вартість, яка амортизується. Знос - це сума, яка вираховується згідно з обраним методом нарахування амортизації1 списується періодично, як правило, кожного місяця. Під час визначення цього періоду мають бути врахований фізичний та моральний знос, що очікується; час використання основного засобу з урахування його можливостей та потужностей та будь-які строки, що можуть обмежувати період використання [17].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...