Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" діє на основі статуту (додаток А) Цивільного, Господарського та Податкового кодексів України, Законів України "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та іншого діючого в Україні законодавства для виконання підприємницької діяльності та одержання прибутку та надання послуг на підставі добровільного об'єднання внесків засновників для наступного здійснення виробничо-господарської діяльності. У своїй діяльності Товариство керується діючим законодавством України,' Статутом, а також внутрішніми правилами, розпорядженнями^ регламентам! і та іншими локальними актами Товариства.

Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" є спільною власністю територіальних громад району, створене відповідно до рішення 10 сесії Ямпільської районної ради 5 скликання від 9 червня 2008 року в розпорядчому порядку шляхом перетворення з МДПМК-56 і входить до сфери управління Ямпільської районної ради. Внаслідок перетворення до підприємства перейшло усе майно, усі права та зобов'язання попередньої юридичної особи.

Ямпільська районна рада до управління якої входить підприємство, є представником власника - територіальних громад району і виконує його функції у межах, визначених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, круглу печатку, штамп та бланки зі своїм повним найменуванням.

Місце знаходження підприємства: індекс 24500 Вінницька область, Ямпільський район, Місто Ямпіль, вулиця Автотранспортна,8.

Підприємство від свого імен може укладати угоди, набувати майнових та особистих не майнових прав і нести обов'язки, бути позивачем чи відповідачем в суді, Господарському чи третейському судах.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, на яке відповідно до чинного законодавства, може бути звернено стягнення. Але воно не несе відповідальності за зобов'язання власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого ходить підприємство, і є підзвітним цьому органу.

Підприємство створене з метою задоволення громадських потреб територіальних громад району у роботах послугах ремонтного, будівельного, сільськогосподарського та виробничого характер, обслуговування соціальної сфери на селі та отримання прибутку від господарської діяльності, забезпечення соціальних та економічних потреб трудового колективу.

Предметом діяльності товариства є: - надання платних послуг громадам сіл, підприємствам і організаціям відповідної території;

- участь в будівництві та реконструкції об'єктів соціального призначення, що здійснюються а рахунок коштів місцевого бюджету;

- надання платних послуг населенню району;

- обслуговування та ремонт об'єктів соціальної сфери села;

- санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів; прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності; добування декоративного та будівельного каменю; добування вапняку та крейди, добування піску, гравію та глини; лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;

- виробництво виробів з бетону для будівництва;

- оброблення декоративного та будівельного каменю;

- підготовка будівельних ділянок;

- загально-будівельні роботи,

- водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;

- санітарно-технічні роботи;

- роботи з завершення будівництва;

- діяльність вантажного автомобільного транспорту;

- здавання в оренду власного рухомого та нерухомого майна;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

- технічні випробовування та дослідження; надання послуг населенню по обробітку земельних ділянок; здійснення заходів по благоустрою та озелененню територій сіл району; здійснення автоперевезень, надання транспортних послуг та послуг ремонту автотракторної техніки

- здійснення робіт по обслуговуванню, санітарній очистці територій та благоустрою кладовищ;

- надання ритуальних та обрядових послуг;

- здійснення інших видів діяльності^ що не заборонені законом і відповідають цілям, передбаченим статутом.

Майно підприємства перебуває у комунальній власності району і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерелом формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;

- доходи, одержані від надання послуг,; реалізації продукції, від інших видів господарської діяльності"

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...