Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

- придбання майна інших підприємств та організацій;

- безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство здійснює свою господарську діяльність від свого імені на засадах повного госпрозрахунку.

Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, прогнозує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності задоволення попиту громадян в послугах, що надає підприємство, та необхідності забезпечення виробничого та соціального підприємства, підвищення доходів.

Підприємство виконує роботу, надає послуги на договірній основі в порядку, що визначається законодавчими актами України. Підприємство надає послуги, реалізує свою продукцію за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінах встановлених рішенням міської ради чи державних цінах і тарифах.

Прибутком підприємства, після сплати податку до бюджету та інших обов'язкових відрахувань згідно з діючим законодавством самостійно розпоряджається підприємство. Основні засоби, придбані підприємством за рахунок прибутку, є спільною власністю територіальних громад > знаходяться у користування підприємства.

Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, інші відрахування підприємств, організацій, громадян, інші надходження.

Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі та може надавати банку на платній та договірній основі право користування своїми вільними коштами.

Чистий прибуток, після покриття матеріальних затрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитам, внесків передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, залишається за згодою районної ради в повному розпорядженні підприємства.

Збитки, завдані комунальному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органу місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

Керівник призначається і звільняється з посади органом управління і є підзвітним цьому органом. Керівник діє без довіреності від імені підприємства та представляє його інтереси перед іншими організаціями. Він несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, та станом діяльності підприємства.

Підприємство здійснює оперативний податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи та веде статистичну звітність.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється органами управління майном та іншими органами відповідно до законодавства. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності підприємства.

Підприємство зобов'язане надати органу управління майном, на його вимогу, будь-яку інформацію щодо діяльності Підприємства.

Ліквідація та реорганізація підприємства проводиться з дотриманням вимог законодавства, за рішенням органу управління майном, рішенням суду або арбітражного суду. А також у випадках: визнання його банкрутом; якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства; якщо судом буде визнано недійсними установчі документи підприємства; з інших, передбачених законодавством умов.

Схема організаційної структури комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" наведена на рисунку 1.4.

Усю відповідальність за курування комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" бере на себе начальник. Комунальне підприємство має у своїй організаційній структури наступні відділи: бухгалтерський відділ, планово-економічний відділ, відділ збуту та технічний відділ, який підпорядковується головному інженерові.

Для економічної характеристики комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" проаналізуємо ряд показників його фінансово-господарської діяльності (табл.1.2) на основі річної фінансової звітності за 2007-2011 рр.

Рис. 1.4. Організаційна структура комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Таблиця 1.2 Основні показники фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Відхилення 2011 від

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

з/п

абс.

Відн.%

абс.

Відн.%

абс.

Відн.%

абс.

Відн.%

Дохід (виручка) від

1.

реалізації продукції без ПДВ, тис.грн.

140,7

237

476,9

924,7

988,2

847,5

602,3

751,2

317,0

511,3

107,2

63,5

6,9

Собівартість

2.

реалізованої продукції (товарів), тис.грн.

107,3

214,5

521,3

1234,6

839,4

732,1

682,3

624,9

291,3

318,1

61,0

-395,2

-32,0

3.

Валовий прибуток (збиток), тис.грн.

33,4

22,5

-44,4

-309,9

148,8

115,4

345,5

126,3

561,3

193,2

-435,1

458,7

-148,0

4.

Інші операційні доходи, тис.грн.

18,9

-

390,4

742,3

322,1

303,2

1604,2

-

-

-68,3

-17,5

-420,2

-56,6

Адміністративні

5.

витрати, тис. грн

6.

Витрати на збут,

тис. грн

7.

Інші операційні витрати, тис.грн.

79,8

25,7

109,7

343,9

255,6

175,8

220,3

229,9

894,6

145,9

133,00

-88,3

-25,7

8.

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток), тис. гри

-27,5

-3,2

236,3

88,5

215,3

242,8

-882,9

218,5

-6828,1

-21,0

-8,89

126,8

143,3

9.

Інші доходи звичайної діяльності, тис.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Інші витрати звичайної діяльності, тис.грн.

-

6,8

230,4

154,1

173,9

-

-

167,1

2457,4

-56,5

-24,52

19,8

12,8

11.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток), тис.грн.

-27,5

-10

5,9

-65,6

41,4

68,9

-250,5

51,4

-514,0

35,5

601,69

107

-163,1

12.

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

-55,6

-43,3

0,6

-86,4

21,8

77,4

-139,2

65,1

-150,3

21,2

3533,3

108,2

-125,2

13.

Рентабельність (збитковість), %

-

-

0,13

-

2,21

-

-

-

-

2,1

1653,4

2,21

-

14.

Середньоспискова чисельність працівників, люд.

5

7

5

18

19

14,0

280,0

12

171,4

14,0

280,00

1

5,6

15.

Продуктивність праці, тис.грн/чол.

28,14

33,9

95,38

51,37

52,01

23,9

84,8

18,2

53,6

-43,4

-45,47

0,6

1,2

16.

Середня вартість основних засобів, тис.грн.

240,4

83

2389,7

2205,2

2495,6

2255,2

938,1

2412,6

2906,7

105,9

4,4

290,4

13,2

17.

Фондовіддача, тис.грн.

0,6

2,9

0,20

0,42

0,40

-0,2

-32,3

-2,5

-86,1

0,2

98,4

-0,023

-5,6

18.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,08

0,05

0,32

0,02

0,015

-од

-81,3

-0,04

-70,0

-0,3

-95,3

-0,005

-25,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...