Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Протягом даних трьох років відбулось скорочення витрат від іншої звичайної діяльності У 2011 році порівняно з 2008 витрати зросли на 1657,1 тис. грн. Порівняно з 2009 роком відбулось скорочення на 56,5 тис. грн. або на 24,52%. Якщо порівнювати 2011 та 2010 роки, то відбулось зростання витрат на 19^8 тис. грн або на 12,85%. У 2007 році підприємство не понесло інших витрат звичайної діяльності Інші доходи та витрати звичайної діяльності - це показники, які останніми підсумовують перед обчисленням фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

Перед сплатою податків підприємство мало такі результати діяльності. У 2011 році прибуток склав 41, 4 тис. грн., що на 68,9 тис. грн. більше, ніж у 2007 та на 51,4 тис. грн. більше, ніж у 2008 році, та на 35,5 тис грн. або на 601,69 % більше, ніж у 2009. Порівняно з 2010 роком приріст склав 107 тис. грн. або 163,11%. Отже, у 2007, 2008, 2010 році підприємство понесло збиток.

Після сплати усіх податків підприємство у 2009 та 2011 роках понесло прибуток, а у 2007, 2008, 2010 році, зазнало збитку. У 2011 році показник чистого прибутку (збитку) зріс на 21,2 тис. грн. або на 3533,33%. Порівнюючи з 2010 роком приріст склав 108, 2 тис. грн., або 125, 23%. Отже, прибутково підприємство працювало лише у 2009 та 2011 роках.

Одним із основних коефіцієнтів, що показують фінансовий стан комунального підприємства ' "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" є показник рентабельності, він дає змогу проаналізувати на скільки доцільно залучаються виробничі витрати в 2009 році становив 0,13 & а в 2011 р. 2,21 %. У 2007, 2008, 2010 році на підприємстві був збиток, тому розрахунок показника рентабельності є нераціональним.

Комунальне підприємство протягом досліджуваного періоду розширювалося тому і середньоспискова чисельність працівників також збільшувалась протягом усіх трьох років з 5 до 18 чоловік, а потім і до 19 відповідно.

Незважаючи на те, що кількість працівників протягом періоду зростала, продуктивність праці скорочувалася. У 2011 році порівняно з 2007 зросла на 23,9, а у порівнянні з 2008 збільшилась на 18,2 Порівняно з 2009 роком скорочення становило 43, 4 тис. грн./чол або на 45,47%. Порівняно з 2010 роком показним незначно зріс на 0.64 тис. грн./чол. або 1.24 %.

Середньорічна вартість основних засобів протягом 2007-2011 років мала тенденцію до зростання. У 2011 році порівняно з 2007 вартість основних засобів зросла на 2255,1 тис. грн., а порівняно з 2008 на 2412,6 тис. грн. порівняно з 2009 роком вартість 03 зросла на 105,9 тис грн. або 4,4 %. Порівняно з 2010 роком показник зр.;с на 290,4 тис. грн. або 13,17%. Це свідчить про те, що підприємство розширило свою діяльність і закупило нові основні засоби.

Показник фондовіддач: показує скільки продукції отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в основні фонди. Протягом 2009-2011 років спостерігалося зменшення показників фондовіддачі. Показник склав 0,6; 2,9; 0,20; 0,42 та 0,40 відповідно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає, яку частину зобов'язань підприємство може виплатити негайно Він вираховується шляхом ділення грошових коштів та їх еквівалентів та поточних інвестицій на загальну суму поточних зобов'язань. Нормальний показник коефіцієнта абсолютної ліквідності не має бути меншим 0,2 - 0,25. Протягом вказаного періоду відслідковувалась тенденція до скорочення цього показника. Він склав 0,08, 0,05, 0,32, 0,02 та 0,015 відповідно. Отже, у 2010 році показник перевищував нормальне значення, тобто підприємство було ліквідним. У 2007, 2008, 2009 та 2011 роках показники ліквідності був нижчими за нормальне значення, тобто підприємство могло б мати труднощі з виплатою поточних зобов'язань.

Отже, збитковим підприємство було у 2007, 2008, 2010 роках. На такий фінансовий стан вплинуло зростання собівартості виготовленої продукції, зростання інших операційних витрат та від звичайної діяльності, які були не компенсованими одержаними доходами. У 2009 та 2011 роках підприємство отримало прибуток. Це означає що працівниками та керівництвом були знайдені способи ефективно використовувало ресурси,- які були у його власності та підвищити прибуток

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на головного бухгалтера, який підпорядкований безпосередньо директору. Облік здійснюється відповідно до принципів бухгалтерського обліку, Плану рахунків, П(с)БО, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та згідно інших нормативно-правових документів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...