Меню сайта

Економіко-правовий аналіз законодавчо-нормативної бази та огляд теоретичних джерел з питань фінансового контролю операцій з основними засобами

Процес обліку та аудиту основних засобів регламентується низкою нормативно-правових актів. Вони чітко регламентують порядок та послідовність здійснення усіх операцій. Недоліком, який може призвести до неправильного тлумачення нормативних документів є їх зміни та суперечності між собою.

Нормативно-птавова база з питань аудиту основних засобів наведена у додатку 3.

Після аналізу чинного законодавства з досліджуваного питання, можна зробити висновок, що комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" у своїй діяльності керується діючими нормативно- правовими актами.

Паралельно з нормативно-правовими документами необхідно застосовувати наукову та періодичну літературу з даного питання. Як вітчизняні, так і зарубіжні науковці приділяли велику увагу дослідженню основних засобів, їх контролю та аудиту, тому з приводу даного питання існує безліч наукових праць.

Проблемам визнання основних засобів як об'єкта обліку присвячено дослідження цілого ряду вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких виділимо С. П. Ярошенка^ Т. Г. Гайдука, І І. Сахарцевої, Н.Г. Виговської, О. Задорожнього, О.Золотухіна, 3. Г. Живко та ін. Однак праці зазначених дослідників містять порівняльний аналіз визнання основних засобів лише у вітчизняній практиці та у міжнародних стандартах фінансової звітності [7, 11, 27, 29, ЗО, 67, 83] .

У своїх працях вони аналізували джерела і структуру капітальних вкладень, формували шляхи удосконалення державної амортизаційної політики, розробляли і інші методи підвищення ефективності управління основними засобами підприємства.

Вагомий вклад у дослідження проблем обліку та визначення самого терміну "основні засоби" зробили такі вітчизняні вчені: Н. А. Іванова, Єрфрот І. Ю., Ю. Крот, О. І. Коблянська, А. А. Гнатюк, Л. К. Сук, Н. М. Ткаченко тощо [13,33,34,41,44,69,70].

Так, Ткаченко Н. М. вважає, що бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

- контроль та зберігання основних засобів;

- своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття;

- своєчасне відображення в обліку нарахування зносів основних засобів;

- відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

- визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування неповністю амортизованих об'єктів основних засобів і

- виявлення зайвих та морально-застарілих основних засобів [70].

На думку Волокова Н. Г. основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

- правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття і переміщення основних засобів;

- контроль за наявністю і збереженням основних засобів;

- своєчасне і точне нарахування зносу основних засобів і правильне відображення його в обліку;

- визначення витрат на ремонт і контроль за раціональним використанням коштів, виділених для цього;

- виявлення невикористаних об'єктів основних засобів [9]. Коблянська О. І. вважає, що бухгалтерський облік основних засобів має забезпечити:

- контроль та зберігання основних засобів;

- правильне документування операцій, пов'язаних з рухом основних засобів;

- визначення затрат на утримання та ремонт;- правильне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списання не повністю амортизованих об'єктів основних засобів. Організація та методика аудиту основних засобів розглянута у наукових працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких такі, як: Н.І. Гордієнко, Н.А. Іванова, Л.П. Кулаковська, В.Я. Савченко, І.І. Сахарцева, Б Ф. Усач та ін. Мета аудиту основних засобів, на думку різних українських учених, наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Мета аудиту основних засобів

Автор

Мета аудиту основних засобів

1

Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І.

Формулювання думки з приводу правильності класифікації основних засобів, реальност' їх оцінки та достовірності відображення в обліку та звітності [60]

2

Гордієнко Н.І., Харламова Карпенко М.Ю.

Підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності: початкової вартості основних засобів; сум нарахованої амортизації; операцій, пов'язаних з рухом основних засобів; витрат на поліпшення і ремонт основних засобів; результатів переоцінки

3

Іванова H.A., Ролінський О.В.

Підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку основних засобів, а також встановити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" [34]

4

Кулаковська Л.П., ПічаЮ.В.

Об'єктивний збір і оцінка свідчень про економічні дії і події з основними засобами з метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень прийнятим нормам податкового і бухгалтерського обліку та надання результатів перевірки зацікавленим користувачам [46]

5

Сахарцева І.І.

Отримання достатніх доказів впевненості в ефективності використання основних засобів, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності, підтвердження стратегії розвитку та оновлення основних засобів для подальшої безперервної діяльності підприємства [67]

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...