Меню сайта

Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази фінансового контролю операцій з основними засобами в комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

- опис інвентаризаційних карток обліку основних засобів 03-7. Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Записи в ньому ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії підприємства. У фінансовому контролі перевірка цього документу дає змогу перевірити відповідність синтетичного обліку основних засобів;

- картка обліку руху основних засобів 03-8. Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. В ній зазначається вартість основних засобів, відображається їх рух, нарахування амортизації, витрати на капітальний ремонт. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику. За документом проводиться контроль обліку основних засобів за групами, звітними періодами та матеріально- відповідальними особами;

- інвентарний список основних засобів 03-9. Застосовується для обліку основних засобів в місцях експлуатації для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів. На основі документу можна дослідити використання основних засобів у підрозділах підприємства, контроль їх переміщенням та вибуттям;

- розрахунок амортизації основних засобів 03-14. Розрахунок амортизації основних засобів промислових підприємств за місцями зберігання, використання у звітному періоді. За документом проводиться контроль за нарахуванням амортизації та використанням основних засобів на підприємстві;

- розрахунок амортизації основних засобів 03-15. Розрахунок амортизації основних засобів будівельних організацій за звітний період. Аналогічно до попереднього документу у будівельних підприємствах;

- відомість (акт) дефектів об'єкту основних засобів, які підлягають ремонту, реконструкції, ремонту, модернізації. Зазначені всі несправності об'єкта та їх характеристика щодо відновлення та визначено необхідність у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт, їх об'ємах та видах;

- замовлення на виконання ремонту, реконструкції/ модернізації об'єкту основних засобів. В них зазначаються види робіт, їх розмір, строки виконання, заміна основних агрегатів і вузлів. Відповідності до відомості дефектів у замовленні зазначається розміри та строки виконання робіт;

- кошторис витрат на використання ремонту, реконструкції, модернізації об'єкту основних засобів. В документі обчислюється вартість витрат на виконання робіт, використання матеріалів, запасних частин комплектів.

Під час проведення фінансового контролю перевіряється обґрунтованість та доцільність складеного кошторису витрат та чіткість його виконання за розмірами та строками; -

- машинограми бухгалтерського обліку за рахунками 10 "Основні засоби", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції", 23 "Виробництво". З цих документів ми можемо отримати інформацію про облік основних засобів їх обертання, зносу, відновлюваних робіт, інвестицій тощо. За цими документами можна встановити вірність бухгалтерського обліку основних засобів;

- технічні паспорти машин, устаткування, обладнання. В них наводиться технічна характеристика інвентарного об'єкта. Наводяться дані про виробника, рік виготовлення, виробнича потужність тощо. За технічними паспортами проводиться перевірка використання та збереження основних засобів відповідно до технічних характеристик.

Наведені типові форми первинних документів використовують для відображення операцій пов'язаних з надходженням, внутрішнім переміщенням, списанням, ліквідацією, реалізацією та іншими операціями з основними засобами. Первинні документи є основою для внесення записів в регістри бухгалтерського обліку та відображення господарських проведень в фінансовому та податковому обліку. Кожна типова форма використовується згідно до здійснюваних господарських проводок. Документування операцій, пов'язаних з рухом основних засобів має свою етапність (починаючи з оформлення первинних документів до створення форм звітності).

Наведемо порядок обліку основних засобів на комунальному підприємств: "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" (рис. 2.2).

Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, їх знос призначений Журнал 4. Записи в Журналі 4 ведуться на підстав первинних і зведених документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів), акта списання, розрахунку амортизації та ін.).

Ремонт основних засобів є не від'ємною частиною їхньої експлуатації. Операції пов'язані з ремонтом мають певний порядок відображення в обліку. Наведемо порядок поточного ремонту основних засобів на даному комунальному підприємстві (рис. 2.3).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...