Меню сайта

Організаційно-інформаційна модель контролю основних засобів на комунальному підприємстві

Аудит основних засобів може бути лише частиною перевірки фінансово- господарської діяльності підприємства або бути чітко поставленим перед аудитором завданням. Результативний аудит має бути науковим та основаним на відповідній затвердженій програмі організації проведення аудиту та відповідних інформаційних джерелах. Тому важливим у проведенні фінансового контролю основних засобів є початковий етап, а саме: розробка організаційно-інформаційної моделі аудиту. Вона включає наступні взаємопов'язані елементи:

- завдання та цілі проведення аудиту] '

- об'єкти аудиту - суб'єкти аудиту;

- джерела інформації;

- система доказів:

- методи обробки даних.

Аудит основних засобів має на меті перевірку фінансової звітності, синтетичного й аналітичного обліку, первинних документів та іншої інформації господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, що стосується даного питання, щодо їх достовірності та відповідності (законодавству, стандартам обліку тощо) [69].

Об'єктами фінансового контролю операцій з основними засобами є облікова політика в аспекті відображення основних засобів, операції, пов'язані з рухом основних засобів, стан збереження та використання основних засобів, записи в первинній документації, облікових та групувальних регістрах та звітності, повідомлення про недотримання правил ведення обліку, результати проведення інвентаризацій.

Суб'єктом аудиту є контролюючий орган, який проводить безпосередньо аудит основних засобів. На комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" не створена подібна внутрішня служба, тому перевірки подібного характеру проводять зовнішні незалежні суб'єкти.

Поточний контроль на підприємстві здійснює керівник та головний бухгалтер.

Джерелами інформації під час проведення аудиту основних засобів на базовому підприємстві є: (рис. 2.4)

Рис. 2.4. Джерела інформації для проведення аудиту основних засобів на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Одним із найважливішим аспектів в організаційно-інформаційній моделі аудиту основних засобів є аудиторські докази. Аудиторський доказ - це дані, які отримані аудитором у процесі складання висновків, на яких основується думка аудитора. Вони мають бути достатніми та переконливими, щоб аудитор був у них впевненим та міг зробити висновки про господарську діяльність підприємства. Аудиторські докази класифікують за наступними ознаками:

1. За призначенням:

- предметні (безпосередньо встановлюють обставини предмета доказу або проміжні факти, на підставі яких роблять висновки про наявність чи відсутність предмета доказу);

- допоміжні (не мають самостійного значення та пов'язані з предметом доказу через предметні докази);

2. За роллю:

- емпіричні (базуються на досвіді чи експерименті);

- математичні (закони, аксіоми);

3. За способом доказу:

- прямі (правильність доводиться через істинні документи);

- зворотні (істинність доказується через хибність антитези);

4. За метою доказу:

- захищаючі (підтверджує висунуту тезу);

- спростовуючі (ними доводиться хибність висунутої тези);

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...