Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Рух основних засобів на підприємстві починається з їх надходження. Тому, відповідно, аудит операцій, пов'язаних з вищезгаданими активами також має розпочинатись з перевірки за надходженням даного виду необоротного активу.

Аудит включає наступні напрямки:

- перевірка документального оформлення операцій з руху основних засобів

- перевірка дотримання законодавства при купівлі основних засобів;

- візуальне порівнювання пред'явлених документів з типовими бланками, а також перевірка наявності усіх необхідних реквізитів;

- перевірка правильності оприбуткування включення вартості основних засобів до оподатковуваного доходу;

- перевірка правильності формування первинної вартості активів;

- перевірка дотримання господарського законодавства щодо внесків до статутного капіталу у вигляді основних засобів;

- перевірка дотримання законодавства при безкоштовному отриманні основних засобів;

- перевірка порядку формування первинної вартості відповідно до нормативних актів;

- перевірка правильності оприбуткування основних засобів і достовірної звітності.

Під час проведення контролю операцій з надходження об'єктів основних засобів визначається об'єктивність та правдивість здійснених витрат, які включаються до первісної вартості кожного об'єкту основних засобів, що надійшли на підприємство протягом контрольного періоду. Також мають бути перевірені усі записи, які здійснюються в технічних паспортах обладнання. Підставою для зарахування основних засобів на баланс є акт приймання-передачі. Тому необхідно перевірити чи заповненні всі реквізити в прибуткових документах, чи правильно вказані техні1* характеристики основного засобу, чи відповідає форма документів типовій. Якщо надходять на підприємство основні засоби, які були в експлуатації, то має бути перевірено чи правильно нараховувався знос. Це можливо встановити як шляхом документальної перевірки, так і фактичного обстеження.

В залежності від того яким способом основні засоби на підприємство надійшли, то відповідно будуть різними джерела інформації, предмети та методи перевірки. Якщо об'єкт надійшов після придбання або створення, то основними документами як: будуть перевірятися є: договори, накладні, акти прийому-передачі. інвентарні картки та вантажно-митні декларації, акти виконаних робіт, акти виконаних робіт, ліцензії, свідоцтва. При цьому аудитори звертають увагу на такі моменти: суми договорів, суми накладних та платіжних документів. їх перевіряють на узгодженість між собою та своєчасність внесення та відображення. Операції перевіряють за дебетом рахунка 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів і за кредитом рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Введення в експлуатацію основного засобу перевіряють за дебетом відповідного субрахунку рахунка 1 СП "основні засоби" і кредитом рахунку 152. Використовують, при цьому наступні методи: порівняння, тестування на відповідність, вибіркове або суцільне дослідження та інші методи документального контролю.

Якщо основний засіб надійшов після безоплатного отримання документи використовуються ті ж самі. Вартість безоплатно отриманих активів перевіряють за дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції" та кредитом рахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". Зарахування до обліку перевіряють за дебетом 10 та кредитом 15 рахунку. При цьому дохід від безоплатного отримання основних засобів перевіряють за кредитом рахунка 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів". Аудитор застосовує зустрічне звернення сум у регістрах та по рахунках необоротних активів.

Основні засоби можуть надходити у вигляді внесків до статутного капіталу. У цьому випадку у якості інформаційного забезпечення будуть використовуватись акти прийому-передачі, протоколи зборі-засновників, установчі договори, статут. Предметом перевірки виступатиме ідентифікація внеску, відповідальність особи^яка його здійснила, відповідальність осіб, які зазначені в установчих документах^ відповідність сум в актах та зборах протоколів. Аудитор здійснює перевірку за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" та кредитом 46 "Неоплачений капіталі". Здійснюють перевірки за допомогою порівнянь, економічного аналізу та вибіркового дослідження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...