Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Основні засоби можуть надходити в обмін на подібний або неподібний об'єкт. Документи, яю перевірятимуться: накладні, документи на передавання із обов'язковим зазначенням суми зносу, виписки із касового рахунку, касові ордери. Предметами перевірок виступатимуть різниці між вартістю основного засобу та різниці між сумою зносів основних засобів. Перевірятимуться також суми в накладних на списання неподібного об'єкту плюс або мінус сплачені кошти. Вартість вказана в контракті має дорівнювати вартості, яка вказана в акті прийому - передачі 03-1 та інвентаризаційній картці обліку. Методи аудиту: порівняння, зустрічні перевірки та методи економічного аналізу.

П д час контролю перевірці підлягають збереження основних засобів за місцями їх знаходження та їх експлуатація. Для цього аудитор організовує і проводить вибіркову (в окремих випадках суцільну) перевірку фактичної кількості об'єктів основних засобів, що досягається за допомогою часткової або повної їх інвентаризації. До початку проведення інвентаризації основних засобів необхідно перевірити інвентарні картки (книги, відомості). При чому виконати дані процедури виконати щодо власних основних засобів, так і тих, що знаходяться в оренді. Перевірка інвентарних карток дає змогу встановити відповідність вагомих прикмет об'єктів за даними, що відображені в обліку та звітності, даним фактичного стану об'єктів основних засобів. Одночасно до початку проведення інвентаризації мають бути занесені всі записи в аналітичні облікові регістри за рахунком 10 "Основні засоби" на основі первинних документів про залишки і рух основних засобів. Фактичну кількість основних засобів і їх збереження перевіряють методом огляду, підрахунку на місцях зберігання та використання основних засобів. Під час проведення інвентаризації комісія перевіряє основні засоби в натурі і заносить дані ( повне назва, функція в господарській діяльності, інвентарний номер, основні технічні характеристики) в інвентаризаційні описи. Якщо така інформація вказана в облікових регістрах невірно або неповно, то комісія має право вносити виправні або доповнюючи записи в інвентаризацій опис. Якщо комісією були виявлені основні засоби, які не зазначені в бухгалтерському обліку, то вони проводяться за вартістю придбання або виробництва. Комісія має також визначити спрацювання основних засобів, яке зазначається в окремому акті.

За допомогою проведення інвентаризації можна перевірити не лише збереження та експлуатацію основних засобів, а й підтвердити реальність їх відображення в балансі та здійснити перевірку погодженості облікової інформації з даними реальної наявності основних засобів. В ході інвентаризації можуть бути виявлені основні засоби; які є непридатними до використання та ремонту. їх заносять до спеціальних інвентаризаційних описів. Перевірці підлягатимуть наступні документи: інвентарні картки, книги, відомості, технічні паспорти та інша документація, інвентаризаційні описи та акти. Застосовують таю методи: аналітичні процедури, порівняння, зворотній розрахунок.

Під час виконання контролю операцій з оцінкою основних засобів за допомогою використання документальних методів вивіряється обґрунтованість оцінювання об'єктів основних засобів, значна увага привертається до включення комплексних витрат до первісної вартості. У процесі виготовлення або придбання основних засобів можуть мати місце непродуктивні витрати (штрафи, пені, неустойки), які відшкодовуються працівниками підприємства, а їх, при цьому включають до первісної вартості основних засобів [37, с. 253].

Експлуатація основних засобів перевіряється за місяцями їх зберігання у виробничих підрозділах, які закріплені за матеріально-відповідальними особами. Але при цьому визначається ступінь шкідливості того середовища, в якому вони використовуються, а саме, чи не присутні фактори, як, наприклад, надмірна вологість, що може спричини швидкий фізичний та моральний знос об'єкта основних засобів. Також перевіряється закріплення об'єктів за матеріально-відповідальними особами та дотримання графіків технічного обслуговування [43, с. 125].

Протягом операційного циклу об'єкти основних засобів підлягають нарахуванню амортизації. Під час аудиту основним предметом перевірки є правильність нарахування амортизації. Використовують так: методи: аналітичні процедури, порівняння, зворотній перерахунок.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...