Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Контролюються також процеси вибуття і ліквідації основних засобів. Контроль непридатності об'єктів основних засобів для їх подальшої експлуатації, якщо їх поліпшення чи ремонт неможливий або економічно недоцільний відбувається за кожним окремим об'єктом основних засобів.

Документи, які оформлюються на підприємстві та які можуть бути використані в контрольному процесі: розпорядження керівництва про ліквідацію, акти списання, наклади- на оприбуткування матеріалів, що залишаються після ліквідації, відомості по заробітній платі тих працівників, які виконували роботи. Аудитор має проконтролювати обґрунтованість прийнятих керівництвом рішень про списання (ліквідацію). Також звернути увагу на: відповідність сум, що вказані у документах та в регістрах бухгалтерського обліку необоротних активів, зазначений знос, кількість витрачених матеріалів та інших ресурсів, нарахованої заробітної плати щодо виконаних робіт. Більш детальнішому контролю будуть підлягати суми ліквідаційної вартості, строки корисного використання, витрати та доходи, отримані в результаті ліквідації. Аудитор може застосувати наступні методи: порівняння, тестування, експертизи, зустрічні перевірки.

Якщо основні засоби вибули з підприємства завчасно, тобто, до закінчення терміну корисного використання, з причин аварій чи порушень умов зберігання та експлуатації, то такі випадки контролюються окремо. Мають бути визначені особи, які несуть відповідальність за допущені збитки. Керівництво, у свою чергу, вживає заходів, щодо компенсації понесених втрат та рекомендації для профілактики подібних збитків.

Від правильності та достовірності оформлення первинних документів залежить обґрунтованість фактографічної інформації, тому аудитори приділяють значну увагу контролю інформації за формою. Наприклад, перевіряється чи відповідають первинні документи з переміщення об'єктів основних засобів типовим формам та чи затверджені вони керівництвом підприємств, як спеціалізовані. Первинна документація також перевіряється за змістом. Такого роду контроль проводиться при виконанні інвентаризації об'єктів основних засобів, ліквідації непридатних об'єктів за зносом або реалізацією, передчасному виводу з експлуатації об'єктів, визначенні відповідальних осіб за недотримання правил використання обладнання, машин, споруд, будівель тощо. Звернути увагу необхідно на дату проведення певної господарської операції, її місце, чи є всі необхідні підписи відповідальних осіб, які брали участь в операції [39].

Об'єктивний, незалежний та результативний фінансовий контроль необхідний для виявлення та запобігання можливим допущенням помилок у веденні бухгалтерського обліку та допущенні помилок у фінансовій звітності. Для проведення такого результативного аудиту необхідно раціонально підійти до вибору методики фінансового контролю та його планування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...