Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Показник фондомісткості у 2011 році порівняно з 2009 скоротився, а у порівнянні з 2010 роком відбулось невелике зростання, на комунальному підприємстві відбулось незначне відновлення вартості основних виробничих фондів. У порівнянні з 2007 та 2008 роками показник фондомісткості скоротився у 2011 році.

Коефіцієнт оновлення скорочувався протягом досліджуваного періоду. Це може свідчити про зниження темпів оновлення основних виробничих фондів. Коефіцієнт вибуття у 2009 році було розраховувати недоцільно, так як за даними фінансової звітності ніякі трупи активів не вибували з базового підприємства. У 2011 році порівняно з 2010 він зріс на 0,03. Коефіцієнт приросту мав тенденцію до скорочення протягом усіх років. Це свідчить про те, що з кожним роком темпи нарощення виробничих потужностей основних засобів уповільнювалися. У 2007 році він був Від'ємним, тому основних засобів більше вийшло, ніж надійшло.

Складання у бухгалтерському обліку даних про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та відображення інформації про них у річній фінансовій звітності комунального підприємства здійснюється відповідно методологічним засадам, визначеним у П(С)БО № 7 ."Основні засоби" та чинному законодавству.

На комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" господарські операції оформляються первинними документами одразу в момент їх здійснення або ж одразу після їх завершення. Для відображення операцій застосовується затверджений план рахунків та проводиться за допомогою методу подвійного запису. Для відображення руху основних засобів на базовому підприємстві застосовуються типові форми документів (акти на списання, акти приймання-передачі, інвентарні картки, технічні паспорти тощо).

Аудит основних засобів має на меті перевірку фінансової звітності, синтетичного й аналітичного обліку, первинних документів та іншої інформації господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, що стосується даного питання, щодо їх достовірності та відповідності (законодавству, стандартам обліку тощо). На комунальному підприємстві він здійснюється за складеними програмами та відповідно до організаційно-інформаційних моделей.

Аудит основних засобів на базовому підприємстві включає наступні напрямки: перевірка документального оформлення операцій з руху основних засобів; перевірка дотримання законодавства при купівлі основних засобів; візуальне порівнювання пред'явлених документів з типовими бланками, а також перевірка наявності усіх необхідних реквізитів; перевірка правильності оприбуткування включення вартості основних засобів до оподатковуваного доходу; перевірка правильності формування первинної вартості активів; перевірка дотримання господарського законодавства щодо внесків до статутного капіталу у вигляді основних засобів; перевірка дотримання законодавства при безкоштовному отриманні основних засобів; перевірка порядку формування первинної вартості відповідно до нормативних актів; перевірка правильності оприбуткування основних засобів і достовірної звітності.

Ефективності аудиту на підприємстві сприяє використання сучасних комп'ютерних технологій. Комп'ютерна техніка дає можливість зробити точніші розрахунки показників ліквідності підприємств їх платоспроможності, оцінки рентабельності активів, пасивів капіталу. Автоматизований бухгалтерський облік на підприємствах сприяє здійсненню аудиторських послуг в короткий строк і якісно. Необхідно зазначити, що більшість аудиторів, особливо внутрішніх, використовують програмне забезпечення аудиту, тобто комп'ютерні програми для перевірки змісту файлів замовника.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...