Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Показник фондовіддача протягом 2007-2011 скоротився. Лише порівняно з 2009 роком він зріс на 0,20. Показник рентабельності основних засобів у 2007, 2008, 2010 році визначати недоцільно, так як підприємство у цьому році зазнало збитку. У 2011 році порівняно з 2009 показник рентабельності зріс на 0,0087.

Отже, під час аналізу основних засобів на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" було проаналізовано динаміку та структуру основних засобів. Визначено показники забезпечення основними засобами, їх технічного стану та ефективності їх використання.

.3. Методика фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгосп комунгосп" в умовах застосування інформаційних технологій обробки економічної інформації

Інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп'ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп'ютери.

У зв'язку з широким застосуванням обчислювальної техніки, комп'ютерних інформаційних мереж та систем у бізнес та бухгалтерському обліку перед аудиторами постало завдання пристосування технології своєї роботи або навіть значної її зміни з використанням спеціальних методів і комп'ютерних програм при проведенні аудиту фінансової звітності підприємств, які застосовують автоматизовані фінансово-облікові системи.

Ефективності аудиту сприяє використання сучасних комп'ютерних технологій. Комп'ютерна техніка дає можливість зробити точніші розрахунки показників ліквідності підприємств їх платоспроможності, оцінки рентабельності активів. пасивів капіталу. Автоматизований бухгалтерський облік на підприємствах сприяє здійсненню аудиторських послуг за короткий період і якісно. Необхідно зазначити, що більшість аудиторів, особливо внутрішніх, використовують програмне забезпечення аудиту, тобто комп'ютерні програми для перевірки змісту файлів замовника [68, 134].

У світовій практиці аудиту питанням застосування інформаційних технологій приділяють значну увагу, зокрема, професійні організації. Про це свідчить, наприклад, постійне оновлення фактично всіх Міжнародних стандартів аудиту, що видаються Міжнародною федерацією бухгалтерів, в яких найбільших змін зазнають саме стандарт і положення про Міжнародну аудиторську практику, що стосуються комп'ютеризації аудиту. В офіційному українському виданні Міжнародних стандартів аудиту 2004 р,7 яке діяло на території України, також містились положення, що стосувалися інформаційних технологій (табл. З.6.).

Таблиця 3.6. Перелік положень про міжнародну аудиторську практику щодо комп'ютеризації аудиту

№ з/п

Назва

401

Аудит у середовищі комп'ютерних інформаційних систем (стандарт)

1003

Середовище ІТ: системи баз даних

1008

Оцінювання ризиків та внутрішній контроль - характеристики та особливості в КІС

1009

Комп'ютеризовані методи аудиту

1013

Електронна комерція - вплив на аудит фінансових звітів

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...