Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

«Донецьктеплокомуненерго» не є юридичною особою, вона діє на господарських заходах згідно з Положенням про неї, здійснює виробничу діяльність з метою найбільш повного та якісного задоволення споживачів щодо забезпечення постачання теплової енергії, іншими видами послуг.

Виробнича одиниця має поточнi рахунки в установах банку, печатку з найменуванням обласного підприємства та своїм найменуванням.

Виробнича одиниця здiйснює свою діяльність в межах прав, наданих обласним підприємством, керується законодавчими актами та іншими нормативними документами України, наказами та розпорядженнями обласного підприємства.

При змiнi форми власностi ОКП «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця має право вийти зi складу обласного підприємства з додержанням встановленого порядку з згоди власника майна - Донецької обласної Ради в особi Управлiння житлово-комунального господарства.

Мiсцезнаходження виробничої одиницi 86210, м. Жданiвка, вул. Комсомольська, 2а.

Метою дiяльностi виробничої одиницi є виробництво теплової енергії та надання її споживачем згiдно з договорами; організація роботи пiдроздiлiв, відділів, служб, бригад, якi входять до її складу; виконання робіт, зв язаних з постійною та безаварiйною експлуатацією теплових мереж, виконання плану капітального будівництва та ремонт мереж, споруд; забезпечення ремонту котельного обладнання та теплових мереж виготовлення нестандартного обладнання, яке експлуатується на об єкт теплового господарства областi; здiйснення робіт по реконструкції, монтажу, ремонту котлів та котельного обладнання; монтаж, наладка, держпiдтвердження та сервiсне обслуговування приладiв облiку води та тепла.

Майно виробничої одиницi складають основнi засоби, оборотнi та необоротнi активи, вартість яких вiдображається в балансi ВО.

Майно ВО є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлiннi обласної ради i закріплюється за нею на правi оперативного управлiння.

Придбання основних засобів всiми дозволеними законодавством України способами, провадиться ВО після узгодження з обласним підприємством.

Будiвництво нових обєктiв, що не є для реалізації основної мети дiяльностi, здійснюється після узгодження з ОКП.

Господарча та економічна діяльність виробничої одиницi: Для здійснення своєї дiяльностi виробнича одиниця має структурнi пiдроздiли: служби, дiльницi, цеха, тепловi райони та iншi господарства.

Узагальненим показником фінансових результатів господарчої дiяльностi виробничої одиницi є прибуток(збитки).

Порядок розподiлу прибутку, який залишається у розпорядженнi виробничої одиницi, визначається після узгодження з обласним підприємством.

Керiвники та фахiфцi виробничої одиницi несуть повну адміністративну кримінальну, матеріальну відповідальність в межах визначених нормативними документами за порушення фінансово- господарчої дiяльностi.

Основу планів складають договори, укладенi самостійно виробничою одиницею на поставку теплової енергії та iншi для потреб виробництва. Договор для власних потреб на суму не більше 5,0 тис.грн. укладаються самостійно.

З метою оперативного та своєчасного рішення питань стягнення дебiторської заборгованостi, погашення кредиторської заборгованостi, виробничим одиницям видається доручення на 1 рiк з подальшим продовженням його дії, згiдно з якою ВО має право узгоджувати договори.

Виробнича одиниця веде оперативний облiк своєї дiяльностi, бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку i надає до обласного підприємства вказанi види звiтностi по всім напрямкам виробничо-господарчої дiяльностi та фінансової дiяльностi по затвердженим формам.

Виробнича одиниця надає звітність по окремим видам дiяльностi у вiддiл статистики та податкову інспекцію в наданi строки за місцем свого знаходження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...