Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

«Донецьктеплокомуненерго» не є юридичною особою, вона діє на господарських заходах згідно з Положенням про неї, здійснює виробничу діяльність з метою найбільш повного та якісного задоволення споживачів щодо забезпечення постачання теплової енергії, іншими видами послуг.

Виробнича одиниця має поточнi рахунки в установах банку, печатку з найменуванням обласного підприємства та своїм найменуванням.

Виробнича одиниця здiйснює свою діяльність в межах прав, наданих обласним підприємством, керується законодавчими актами та іншими нормативними документами України, наказами та розпорядженнями обласного підприємства.

При змiнi форми власностi ОКП «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця має право вийти зi складу обласного підприємства з додержанням встановленого порядку з згоди власника майна - Донецької обласної Ради в особi Управлiння житлово-комунального господарства.

Мiсцезнаходження виробничої одиницi 86210, м. Жданiвка, вул. Комсомольська, 2а.

Метою дiяльностi виробничої одиницi є виробництво теплової енергії та надання її споживачем згiдно з договорами; організація роботи пiдроздiлiв, відділів, служб, бригад, якi входять до її складу; виконання робіт, зв язаних з постійною та безаварiйною експлуатацією теплових мереж, виконання плану капітального будівництва та ремонт мереж, споруд; забезпечення ремонту котельного обладнання та теплових мереж виготовлення нестандартного обладнання, яке експлуатується на об єкт теплового господарства областi; здiйснення робіт по реконструкції, монтажу, ремонту котлів та котельного обладнання; монтаж, наладка, держпiдтвердження та сервiсне обслуговування приладiв облiку води та тепла.

Майно виробничої одиницi складають основнi засоби, оборотнi та необоротнi активи, вартість яких вiдображається в балансi ВО.

Майно ВО є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлiннi обласної ради i закріплюється за нею на правi оперативного управлiння.

Придбання основних засобів всiми дозволеними законодавством України способами, провадиться ВО після узгодження з обласним підприємством.

Будiвництво нових обєктiв, що не є для реалізації основної мети дiяльностi, здійснюється після узгодження з ОКП.

Господарча та економічна діяльність виробничої одиницi: Для здійснення своєї дiяльностi виробнича одиниця має структурнi пiдроздiли: служби, дiльницi, цеха, тепловi райони та iншi господарства.

Узагальненим показником фінансових результатів господарчої дiяльностi виробничої одиницi є прибуток(збитки).

Порядок розподiлу прибутку, який залишається у розпорядженнi виробничої одиницi, визначається після узгодження з обласним підприємством.

Керiвники та фахiфцi виробничої одиницi несуть повну адміністративну кримінальну, матеріальну відповідальність в межах визначених нормативними документами за порушення фінансово- господарчої дiяльностi.

Основу планів складають договори, укладенi самостійно виробничою одиницею на поставку теплової енергії та iншi для потреб виробництва. Договор для власних потреб на суму не більше 5,0 тис.грн. укладаються самостійно.

З метою оперативного та своєчасного рішення питань стягнення дебiторської заборгованостi, погашення кредиторської заборгованостi, виробничим одиницям видається доручення на 1 рiк з подальшим продовженням його дії, згiдно з якою ВО має право узгоджувати договори.

Виробнича одиниця веде оперативний облiк своєї дiяльностi, бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку i надає до обласного підприємства вказанi види звiтностi по всім напрямкам виробничо-господарчої дiяльностi та фінансової дiяльностi по затвердженим формам.

Виробнича одиниця надає звітність по окремим видам дiяльностi у вiддiл статистики та податкову інспекцію в наданi строки за місцем свого знаходження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...