Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Виходячи з даних таблицi 1.1 у звітному році діяльність підприємства не досить ефективною. Так, значно збiльшилися об'єми виручки від реалізації, проте темпи зростання собівартості вище, ніж темпи зростання обсягів виробництва, що забезпечило збиткову діяльність підприємства і значне збільшення в порівнянні з минулим роком чистого збитку (у 2,4 рази). Тому підприємству не вдалося забезпечити ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Таблиця 1.2 - Вихідна інформація для фінансового аналізу

Показники

Умовне позначення

Минулий період

Звітний період

Темп росту, %

а

б

1

2

3

1. Валовий дохід

ВД

31578,0

34580,9

109,5

2. Непрямі податки

Пнепр

-5263,0

-5763,5

-109,5

3. Чистий дохід

ЧД

26315,0

28817,4

109,5

4. Собівартість реалізованої продукції

СВ

-25183,1

-29304,6

-116,3

5. Прибуток валовий

Пв

1131,9

-487,2

43,0

6. Інші операційні доходи

Доп

859,3

713,0

82,9

7. Адміністративні витрати

Ва

-1961,4

-2359,8

-120,3

8. Витрати на збут

Вз

-828,1

-899,2

-108,5

9. Витрати інші операційні

Віо

-1126,7

-1169,8

-103,8

10. Прибуток від операційної діяльності

Под

-1925,0

-4203,0

-218,3

11. Фінансові доходи

Дф

-

-

-

12. Інші доходи

Дін

311,3

411,0

132,1

13. Фінансові витрати

Вф

-130,3

-327,2

-2,5

14. Інші витрати

Він

-0,5

-1,2

-2,4

15. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Пзв

-4120,4

-744,5

-18,1

16. Податок на прибуток

Ппр

-

-

-

17. Чистий прибуток

Пч

-1744,5

-4120,4

-236,2

18. Активи, капітал (валюта балансу)

А, К

29871,8

33337,5

111,6

19. Необоротні активи

НА

12026,3

13344,9

1318,6

20. Оборотні активи

ОА

17839,8

19988,1

112,1

21. Запаси

З

239,8

313,3

130,6

22. Дебітори

Д

16854,7

19262,1

114,3

23. Грошові кошти

ГК

15,5

12

77,4

24. Витрати майбутніх періодів

ВМП

5,65

4,4

77,8

25. Власний капітал

ВК

13969,6

11481,9

2,2

26. Залучений капітал

ЗК

-

-

-

27. Поточні зобов’язання

ПЗ

-

-

-

28. Доходи майбутніх періодів

ДМП

2,2

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...