Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.1, у розпорядженні підприємства в звітному періоді на кінець року знаходилося всього активів на суму 34357,0 тис.грн., що на 2039,1 тис.грн. бiльше, ніж на початок року.

Загальна сума активів на кінець звітного періоду збільшилася за рахунок росту необоротних активів на 225,6 тис.грн., (приріст вартості незавершеного будівництва на 10,6%), а також росту оборотних активів, зокрема запасів на суму 1817,2 тис.грн. або на 9,5 %.

Негативний вплив на формування балансових активів надало збільшення дебіторської заборгованості на 1834,5 тис.грн. в порівнянні з початком року.

Найбільшу питому вагу у складі активів балансу займають оборотні активи. Їх доля на початок звітного періоду складає 59%, на кінець 60,8%, що на 1,8% вище, ніж на початок періоду.

На кінець звітного періоду необоротні активи займають 39,2% у загальній сумі балансових активів підприємства. Їх зменшення в звітному році на 1,7 % пов'язано з рухом по статті „Основні засоби”, сума яких за рік знизилась на 524,9 тис.грн.

Аналіз динаміки вартості і структури пасивів балансу

Таблиця 3.2 - Аналіз динаміки вартості і структури пасивів балансу

Угрупування пасивів (джерела фінансових ресурсів)

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Власний капітал, у тому разі:

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.1 iнший додатковий капітал

16718,3

51,7

16377,9

47,7

-340,4

-4

97,9

1.2 нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3006,0

-9,3

-7126,4

-20,7

-4120,4

-30,0

-237,0

2. забезпечення майбутніх витрат і платежів

313,7

0,9

340,5

0,9

26,8

-

2680,0

3. Позиковий капітал, у тому разі:

18289,7

56,5

24765,0

72,1

6475,3

15,6

6,4

3.1 довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

Продовження таблиці 3.2

а

1

2

3

4

5

6

7

3.2 поточні зобов’язання, у тому разі:

18289,7

56,5

24765,0

72,1

6475,3

15,6

6,4

3.2.1 короткострокові кредити банків

-

-

-

-

-

-

-

3.2.2 векселі видані

-

-

-

-

-

-

-

3.2.3 кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

9680,3

29,9

17599,5

51,2

7919,2

21,3

7,9

3.2.4 поточні зобов’язання за розрахунками

5674,8

17,5

3888,7

11,3

-1786,1

-6,2

-1,7

3.2.5 інші

2934,6

9,08

3276,8

-

342,2

-9,08

3,4

4. Доходи майбутніх періодів

2,2

0,2

-0,01

-

-2,19

-0,2

-2,19

Баланс (всього капіталу)

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...