Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.1, у розпорядженні підприємства в звітному періоді на кінець року знаходилося всього активів на суму 34357,0 тис.грн., що на 2039,1 тис.грн. бiльше, ніж на початок року.

Загальна сума активів на кінець звітного періоду збільшилася за рахунок росту необоротних активів на 225,6 тис.грн., (приріст вартості незавершеного будівництва на 10,6%), а також росту оборотних активів, зокрема запасів на суму 1817,2 тис.грн. або на 9,5 %.

Негативний вплив на формування балансових активів надало збільшення дебіторської заборгованості на 1834,5 тис.грн. в порівнянні з початком року.

Найбільшу питому вагу у складі активів балансу займають оборотні активи. Їх доля на початок звітного періоду складає 59%, на кінець 60,8%, що на 1,8% вище, ніж на початок періоду.

На кінець звітного періоду необоротні активи займають 39,2% у загальній сумі балансових активів підприємства. Їх зменшення в звітному році на 1,7 % пов'язано з рухом по статті „Основні засоби”, сума яких за рік знизилась на 524,9 тис.грн.

Аналіз динаміки вартості і структури пасивів балансу

Таблиця 3.2 - Аналіз динаміки вартості і структури пасивів балансу

Угрупування пасивів (джерела фінансових ресурсів)

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Власний капітал, у тому разі:

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.1 iнший додатковий капітал

16718,3

51,7

16377,9

47,7

-340,4

-4

97,9

1.2 нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3006,0

-9,3

-7126,4

-20,7

-4120,4

-30,0

-237,0

2. забезпечення майбутніх витрат і платежів

313,7

0,9

340,5

0,9

26,8

-

2680,0

3. Позиковий капітал, у тому разі:

18289,7

56,5

24765,0

72,1

6475,3

15,6

6,4

3.1 довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

Продовження таблиці 3.2

а

1

2

3

4

5

6

7

3.2 поточні зобов’язання, у тому разі:

18289,7

56,5

24765,0

72,1

6475,3

15,6

6,4

3.2.1 короткострокові кредити банків

-

-

-

-

-

-

-

3.2.2 векселі видані

-

-

-

-

-

-

-

3.2.3 кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

9680,3

29,9

17599,5

51,2

7919,2

21,3

7,9

3.2.4 поточні зобов’язання за розрахунками

5674,8

17,5

3888,7

11,3

-1786,1

-6,2

-1,7

3.2.5 інші

2934,6

9,08

3276,8

-

342,2

-9,08

3,4

4. Доходи майбутніх періодів

2,2

0,2

-0,01

-

-2,19

-0,2

-2,19

Баланс (всього капіталу)

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...