Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.3, протягом року оборотний капітал збільшився на 1856,0 тис.грн., і склав 20896,7 тис.грн., що на 9,5 % вище за рівень на початок перiоду.

У складі оборотних коштів підприємства найбільшу питому вагу займає дебiторська заборгованість - 93,5% на кінець періоду, що на 0,6% вище, ніж на початок періоду.

Позитивний вплив на продуктивну діяльність підприємства надає дебіторська заборгованість, яка на початок періоду складала 17707,3 тис. грн., на кінець 19556,1 тис. грн., тобто збільшилась протягом року на 1848,8 тис. грн Найбільш вагоме місце в структурі дебіторської заборгованості займає дебіторська заборгованість за товари - 92,9%, сума якої зросла за рік на 10,4%. Розрахунки з бюджетом за рік знизилися на 2,3 тис.грн., або на 3,7%

Негативно на діяльність підприємства впливає зменшення суми грошових коштів і їх еквівалентів. Так протягом року вона знизилась на 6,8 тис. грн. в порівнянні з рівнем на початок року і склала 8,6 тис.грн.

Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Таблиця 3.4 - Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Реальний власний капітал (РВК), у тому разі:

14026,0

43,4

9592,0

26,9

-4434,0

-16,5

68,3

1.1. Власний капітал

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів

313,7

1,0

340,5

1,0

26,8

-

108,5

1.3. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

2. Необоротні активи (НА)

13232,3

40,9

13457,6

39,2

225,3

-1,7

101,7

3. Власний оборотний капітал (ВОК = РВК - НА)

480,0

1,5

-4206,1

-12,2

-4686,1

-

-

4. Валюта балансу

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...