Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.3, протягом року оборотний капітал збільшився на 1856,0 тис.грн., і склав 20896,7 тис.грн., що на 9,5 % вище за рівень на початок перiоду.

У складі оборотних коштів підприємства найбільшу питому вагу займає дебiторська заборгованість - 93,5% на кінець періоду, що на 0,6% вище, ніж на початок періоду.

Позитивний вплив на продуктивну діяльність підприємства надає дебіторська заборгованість, яка на початок періоду складала 17707,3 тис. грн., на кінець 19556,1 тис. грн., тобто збільшилась протягом року на 1848,8 тис. грн Найбільш вагоме місце в структурі дебіторської заборгованості займає дебіторська заборгованість за товари - 92,9%, сума якої зросла за рік на 10,4%. Розрахунки з бюджетом за рік знизилися на 2,3 тис.грн., або на 3,7%

Негативно на діяльність підприємства впливає зменшення суми грошових коштів і їх еквівалентів. Так протягом року вона знизилась на 6,8 тис. грн. в порівнянні з рівнем на початок року і склала 8,6 тис.грн.

Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Таблиця 3.4 - Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Реальний власний капітал (РВК), у тому разі:

14026,0

43,4

9592,0

26,9

-4434,0

-16,5

68,3

1.1. Власний капітал

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів

313,7

1,0

340,5

1,0

26,8

-

108,5

1.3. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

2. Необоротні активи (НА)

13232,3

40,9

13457,6

39,2

225,3

-1,7

101,7

3. Власний оборотний капітал (ВОК = РВК - НА)

480,0

1,5

-4206,1

-12,2

-4686,1

-

-

4. Валюта балансу

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...