Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.3, протягом року оборотний капітал збільшився на 1856,0 тис.грн., і склав 20896,7 тис.грн., що на 9,5 % вище за рівень на початок перiоду.

У складі оборотних коштів підприємства найбільшу питому вагу займає дебiторська заборгованість - 93,5% на кінець періоду, що на 0,6% вище, ніж на початок періоду.

Позитивний вплив на продуктивну діяльність підприємства надає дебіторська заборгованість, яка на початок періоду складала 17707,3 тис. грн., на кінець 19556,1 тис. грн., тобто збільшилась протягом року на 1848,8 тис. грн Найбільш вагоме місце в структурі дебіторської заборгованості займає дебіторська заборгованість за товари - 92,9%, сума якої зросла за рік на 10,4%. Розрахунки з бюджетом за рік знизилися на 2,3 тис.грн., або на 3,7%

Негативно на діяльність підприємства впливає зменшення суми грошових коштів і їх еквівалентів. Так протягом року вона знизилась на 6,8 тис. грн. в порівнянні з рівнем на початок року і склала 8,6 тис.грн.

Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Таблиця 3.4 - Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Реальний власний капітал (РВК), у тому разі:

14026,0

43,4

9592,0

26,9

-4434,0

-16,5

68,3

1.1. Власний капітал

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів

313,7

1,0

340,5

1,0

26,8

-

108,5

1.3. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

2. Необоротні активи (НА)

13232,3

40,9

13457,6

39,2

225,3

-1,7

101,7

3. Власний оборотний капітал (ВОК = РВК - НА)

480,0

1,5

-4206,1

-12,2

-4686,1

-

-

4. Валюта балансу

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...