Меню сайта

Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталу

Згідно таблиці 3.3, протягом року оборотний капітал збільшився на 1856,0 тис.грн., і склав 20896,7 тис.грн., що на 9,5 % вище за рівень на початок перiоду.

У складі оборотних коштів підприємства найбільшу питому вагу займає дебiторська заборгованість - 93,5% на кінець періоду, що на 0,6% вище, ніж на початок періоду.

Позитивний вплив на продуктивну діяльність підприємства надає дебіторська заборгованість, яка на початок періоду складала 17707,3 тис. грн., на кінець 19556,1 тис. грн., тобто збільшилась протягом року на 1848,8 тис. грн Найбільш вагоме місце в структурі дебіторської заборгованості займає дебіторська заборгованість за товари - 92,9%, сума якої зросла за рік на 10,4%. Розрахунки з бюджетом за рік знизилися на 2,3 тис.грн., або на 3,7%

Негативно на діяльність підприємства впливає зменшення суми грошових коштів і їх еквівалентів. Так протягом року вона знизилась на 6,8 тис. грн. в порівнянні з рівнем на початок року і склала 8,6 тис.грн.

Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Таблиця 3.4 - Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Розмір зміни (+.-)

Темп росту (зниження), %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

а

1

2

3

4

5

6

7

1. Реальний власний капітал (РВК), у тому разі:

14026,0

43,4

9592,0

26,9

-4434,0

-16,5

68,3

1.1. Власний капітал

13712,3

42,4

9251,5

27,0

-4460,8

-15,4

67,4

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів

313,7

1,0

340,5

1,0

26,8

-

108,5

1.3. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

2. Необоротні активи (НА)

13232,3

40,9

13457,6

39,2

225,3

-1,7

101,7

3. Власний оборотний капітал (ВОК = РВК - НА)

480,0

1,5

-4206,1

-12,2

-4686,1

-

-

4. Валюта балансу

32317,9

100,0

34357,0

100,0

2039,1

-

106,3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...